Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid) (23909).

(Zie vergadering van 23 november 1995.)

De artikelen I t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Noorman-Den Uyl (stuk nr. 22), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m D worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementNoorman-den Uyl (stuk nr. 18) tot het laten vervallen van onderdeel E.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de VVD,

de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De onderdelen F en Ff worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+ en het lid Hendriks voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Noormanden Uyl (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H t/m U worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen X t/m XX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de Unie 55+, de CD en het lid Hendriks voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.