Amendement om studenten die aan een niet erkende opleiding studeren alsnog onder de werking van de Wajong te brengen - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID BIESHEUVEL

Ontvangen 4 november 1996

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • e. 
    die niet op grond van de onderdelen a tot en met d als studerende wordt aangemerkt en wiens voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of van een beroepsopleiding, voor zolang hij de leeftijd van 30 jaar nog niet heeft bereikt.

Toelichting

De Wajong is voor studenten die aan een niet erkende opleiding studeren een verslechtering, nu zij niet onder de kring van verzekerden vallen. Deze groep had wel recht op AAW. Het amendement stelt voor de desbetreffende groep alsnog onder de werking van de Wajong te brengen.

Biesheuvel

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.