Tweede nota van wijziging inzake technische wijzigingsvoorstellen van de Wajong - Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

24 760

Voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Nr. 12

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 7 november 1996

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 64, eerste lid, worden de onderdelen e en f geletterd f en g, waarna een nieuw onderdeel e wordt ingevoegd, luidende:

  • e. 
    het op grond van artikel 49, vierde lid, aan ’s Rijks kas af te dragen bedrag;.

II

In artikel 76 wordt «6, tweede en vierde lid» vervangen door: 6, tweede en derde lid.

Toelichting

Algemeen

Deze nota van wijziging bevat technische wijzigingsvoorstellen van de WAJONG.

Onderdeel I

In artikel 64 van de WAJONG is uitputtend geregeld welke uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten komen.

In de aldaar genoemde opsomming ontbreekt ten onrechte de vermelding van het bedrag dat ten laste van dat fonds op grond van artikel 49, vierde lid, van de wet aan ’s Rijks kas dient te worden afgedragen.

In dit onderdeel wordt deze omissie hersteld.

Onderdeel II

Bij onderdeel C van de nota van wijziging op de WAJONG (Kamerstukken 24 760, nr. 6) zijn in verband met het vervallen van het derde lid van artikel 6 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten het vierde, vijfde en zesde lid vernummerd in derde, vierde en vijfde lid.

Bij die gelegenheid is de verwijzing in artikel 76 naar het vierde lid van artikel 6 abusievelijk niet daaraan aangepast. Dit onderdeel strekt daartoe.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.