Nota van wijziging in verband met lastenplafonds - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 617

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Nr. 6

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 5 november 1997

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel C, wordt «maximumbedrag» vervangen door: maximum.

Toelichting

De lastenplafonds worden niet vastgesteld in de vorm van bedragen maar in de vorm van percentages. De term «maximumbedrag» is daarom niet juist en wordt vervangen door «maximum».

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.