Tweede nota van wijziging - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

25 617

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een wachtgeldfonds komen

Nr. 7

TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 10 november 1997

In artikel I wordt onderdeel E vervangen door:

E

Aan artikel 116 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 3. Een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen vastgesteld maximum als bedoeld in artikel 94, eerste zin, behoeft goedkeuring van Onze Minister. Indien Onze Minister zijn goedkeuring onthoudt aan het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen vastgestelde maximum, stelt hij dat zelf vast.

Toelichting

De lastenplafonds worden niet vastgesteld in de vorm van bedragen maar in de vorm van percentages. De term «maximumbedrag» is daarom niet juist en wordt vervangen door «maximum».

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.