Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 243 (R 1622)

Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van rijkswet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging, vastgesteld bij rijkswet van 5 maart 1998 (Stb. 138), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (kamerstukken II 1996/97, 1997/98, 25 367 (R1593); Handelingen II 1997/98, blz. 3243–3279, 3382–3383; kamerstukken I 1997/98, 25 367 (R1593) (226, 226a, 226b, 226c); Handelingen I 1997/8, 1064–1080).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, W. Kok

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper

De Minister van Defensie, F. H. G. de Grave

De Minister van Buitenlandse Zaken, J. J. van Aartsen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.