Motie over regeling van financiering en resultaatafrekening in het belang van deelnemers aan het experiment - Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneide een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1998–1999

26 394

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID VERBURG

Voorgesteld 29 april 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

– dat bij het voortijdig beëindigen van een experiment in de WW het risico bestaat dat een of meer van de bij het experiment betrokken werknemers en organisaties buiten hun schuld financiële risico’s

kunnen lopen; – dat dit kan leiden tot minder enthousiasme om betrokken te worden bij een experiment als bedoeld in de wet;

verzoekt de regering op korte termijn te komen tot een eenduidige regeling van financiering en resultaatafrekening, waarbij rekening wordt gehouden met reële belangen van deelnemende werknemers en betrokken organisaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

ISSN 0921 - 7371

KST34990

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.