Stemmingen in verband met: - het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394), en over: - motie-Verburg inzake experimenten WW (26394, nr. 11) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW) (26394), en over: - de motie-Verburg inzake experimenten WW (26394, nr. 11).

(Zie vergadering van heden.)

De aanhef van artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendementVan Dijke (stuk nr. 10, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 130, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dijke (stuk nr. 10, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 130a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dijke (stuk nr. 10, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 130b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dijke (stuk nr. 10, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 130c, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Dijke (stuk nr. 10, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 130d t/m 130f worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II en III en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Mevrouw Verburg heeft mij medegedeeld dat zij haar motie (26394, nr. 11) intrekt. Deze motie komt dus niet meer in stemming.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.