Nota van wijziging - Wijziging aantal sociale verzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 248

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 20 oktober 2000

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1

In artikel XIV (Ziektewet), onderdeel C, wordt in artikel 72b, tweede lid, de zinsnede «de aanvraag of van de ziekmelding aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen, bedoeld in de artikelen 29a, vierde lid, en 38a, eerste lid» vervangen door: de aanvraag, de aangifte van de ongeschiktheid of van de ziekmelding aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen, bedoeld in de artikelen 29a, vierde lid, 38, tweede lid, en 38a, eerste en tweede lid.

2

Na artikel XV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVA. EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt voor 1 januari 2003 aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

1

Het is de bedoeling dat de uitvoeringsinstellingen uiterlijk vier weken nadat iemand met het oog op een ZW-uitkering bij hen ziek is gemeld, besluiten of iemand inderdaad ongeschikt is tot werken. In het voorgestelde artikel 72b, tweede lid, ZW was dit nog onvolledig geregeld. Wel was dit namelijk geregeld voor het geval de werknemer zich zelf ziek meldt bij de uitvoeringsinstelling (artikel 38a, eerste lid, ZW), maar niet voor de gevallen waarin de werkgever dit doet (artikel 38, tweede lid, en 38a, tweede lid, ZW). De voorliggende wijziging leidt ertoe dat ook indien de werkgever de werknemer ziek meldt, de uitvoeringsinstelling binnen vier weken moet beschikken.

2

Voor een toelichting op de evaluatiebepaling verwijs ik naar paragraaf 4.3 van de nota naar aanleiding van het verslag.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.