Motie over het verkorten van de beslistermijn voor het verlenen van subsidie aan niet-scholingsinstituten - Wijziging aantal sociale verzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 248

Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Nr. 10

MOTIE VAN HET LID SCHIMMEL C.S.

Voorgesteld in het Wetgevingsoverleg van 20 november 2000

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in het kader van de Wet beslistermijnen sociale verzekeringen de beslistermijn voor verlening van subsidie aan niet-scholingsinstituten 17 weken na deadline voor indiening blijft;

van oordeel, dat dit te lang is;

verzoekt de staatssecretaris, vóór 1 januari 2002 met een voorstel te komen om deze termijn substantieel te bekorten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schimmel Harrewijn Bijleveld-Schouten

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.