Amendement om per 1 januari 2004 redelijke beslistermijnen van maximaal 8 weken te laten gelden voor een aantal beschikkingen - Wijziging aantal sociale verzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 248

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen)

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID WILDERS C.S.

Ontvangen 16 november 2000

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA. WIJZIGING WET

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN PER 2004

Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen als volgt gewijzigd:

A

In artikel 35, vijfde lid, wordt «termijn ingevolge artikel 95a, eerste lid,» vervangen door: termijn ingevolge artikel 95.

B

Artikel 95a komt te luiden:

Artikel 95a. Bijzondere beslistermijnen

 • 1. 
  Een beschikking over het verzekerd zijn op grond van deze wet wordt gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.
 • 2. 
  Indien in verband met het geven van een beschikking als bedoeld in het eerste lid informatie is gevraagd aan een persoon of instantie buiten Nederland en om die reden de beschikking niet binnen dertien weken gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.
 • 3. 
  Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid om andere dan de in het tweede lid bedoelde redenen niet binnen dertien weken kan worden gegeven, wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

II

Na artikel X wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XA. WIJZIGING WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN PER 2004

Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten als volgt gewijzigd:

A

In artikel 28, vijfde lid, wordt «termijn ingevolge artikel 69a, eerste lid,» vervangen door: termijn ingevolge artikel 69.

B

Artikel 69, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. 
  Beschikkingen op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen worden gegeven binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag.

C

Artikel 69a vervalt. III

Na artikel XI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIA. WIJZIGING WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PER 2004

Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als volgt gewijzigd:

A

In artikel 34, vierde lid, wordt «termijn ingevolge artikel 87, eerste lid,» vervangen door: termijn ingevolge artikel 86a.

B

Artikel 87 komt te luiden:

Artikel 87

 • 1. 
  Een beschikking over het verzekerd zijn op grond van deze wet wordt gegeven binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.
 • 2. 
  Indien in verband met het geven van een beschikking als bedoeld in het eerste lid informatie is gevraagd aan een persoon of instantie buiten Nederland en om die reden de beschikking niet binnen dertien weken gegeven kan worden, wordt die termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.
 • 3. 
  Indien een beschikking als bedoeld in het eerste lid om andere dan de in het tweede lid bedoelde redenen niet binnen dertien weken kan worden gegeven, wordt de aanvrager daarvan schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

IV

Na artikel XII wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XIIA. WIJZIGING WET OP DE (RE)INTEGRATIE ARBEIDSGEHANDICAPTEN PER 2004

Met ingang van 1 januari 2004 komt artikel 49b van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten te luiden:

Artikel 49b. Bijzondere beslistermijnen

 • 1. 
  Een beschikking op grond van artikel 16 of artikel 17 wordt gegeven binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.
 • 2. 
  Een beschikking op grond van artikel 24 wordt gegeven:
 • a. 
  indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een reïntegratie-uitkering die verband houdt met een proefplaatsing: binnen twee weken na ontvangst van de aanvraag;
 • b. 
  indien de aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een reïntegratie-uitkering die verband houdt met scholing: binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag.
 • 3. 
  Een beschikking op grond van artikel 44, tweede lid, wordt gegeven:
 • a. 
  indien de beschikking betrekking heeft op verlening van subsidie: binnen zeventien weken na een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen te bepalen datum vóór welke aanvragen van subsidies als bedoeld in artikel 44, tweede lid, dienen te zijn ingediend;
 • b. 
  indien de beschikking betrekking heeft op vaststelling van subsidie: binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag.
 • 4. 
  Indien een beschikking als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid niet binnen de toepasselijke termijn kan worden gegeven, wordt dit schriftelijk aan de aanvrager medegedeeld onder vermelding van een zo kort mogelijke termijn waarbinnen de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.
 • 5. 
  Indien in verband met het geven van een beschikking als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid informatie is gevraagd aan een persoon of instantie buiten Nederland en om die reden de beschikking niet binnen de toepasselijke termijn gegeven kan worden, wordt deze termijn verlengd met ten hoogste zes maanden en wordt de aanvrager van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.

V

Na artikel XVA wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XVB. OVERGANGSBEPALING PER 2004

Op aanvragen ontvangen met ingang van 1 januari 2001 doch voor 1 januari 2004 blijven de artikelen 35, vijfde lid, en 95a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 28, vijfde lid, 69 en 69a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 34, vierde lid,

en 87 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en 49b van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, zoals deze komen te luiden met ingang van 1 januari 2001, van toepassing.

Toelichting

Dit amendement beoogt per 1 januari 2004 redelijke beslistermijnen van maximaal 8 weken te laten gelden voor beschikkingen inzake arbeidsongeschiktheid en beschikkingen inzake reïntegratievoorzieningen voor niet-werknemers en zelfstandigen.

Wilders

Smits

Schimmel

Bijleveld-Schouten

Harrewijn

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.