Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (27248), en over: - de motie-Schimmel c.s. over de beslistermijn voor het verlenen van subsidie aan niet-scholingsinstituten (27248, nr. 10) 


Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten ter verkorting van beslistermijnen bij beschikkingen op aanvraag (Wet beslistermijnen sociale verzekeringen) (27248), en over: - de motie-Schimmel c.s. over de beslistermijn voor het verlenen van subsidie aan niet-scholingsinstituten (27248, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 20 november 2000.)

De voorzitter: Ik deel mede, dat de amendementen-Smits (stukken nrs. 11, 12 en 14) zijn ingetrokken.

De artikelen I t/m IX worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Wilders c.s. (stuk nr. 8, I) tot invoeging van een artikel IXA.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel X wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Wilders c.s. (stuk nr. 8, II) een nieuw artikel XA is ingevoegd.

Artikel XI wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Wilders c.s. (stuk nr. 8, III) een nieuw artikel XIA is ingevoegd.

Artikel XII wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Wilders c.s. (stuk nr. 8, IV) een nieuw artikel XIIA is ingevoegd.

De artikelen XIII t/m XVA worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op, dat door de aanneming van het amendement-Wilders c.s. (stuk nr. 8, V) een nieuw artikel XVB is ingevoegd.

De artikelen XVI en XVII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motieSchimmel c.s. (27248, nr. 10).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.