Brief minister over ontheffingen op het verbod de werktijd de verkorten - Bestrijding internationaal terrorisme

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

27 925

Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 september 2001

De aanslagen in de VS hebben ook in Nederland voelbare gevolgen voor de economische activiteit. Verschillende branches hebben te maken met een plotseling teruglopende vraag ten gevolge van deze aanslagen en de daardoor ontstane situatie.

Op basis van de bijzondere omstandigheden die zich nu voordoen, heb ik besloten de aanslagen in de VS in beginsel te beschouwen als een mogelijke grond voor het verlenen van ontheffingen op het verbod de werktijd te verkorten. Dat wil zeggen dat een ontheffing als hierboven bedoeld kan worden verleend waarbij een desbetreffend verzoek getoetst zal worden aan de beleidsregels ten aanzien van de uitvoering van de regeling voor werktijdverkorting.

Indien een ontheffing wordt verleend, kan de werkgever de arbeidsduur van (een deel van) zijn werknemers tijdelijk verminderen met een evenredige vermindering van het loon. Voor het gederfde deel van het inkomen kunnen de betreffende werknemers in de regel aanspraak maken op een WW-uitkering.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.