Motie inzake instellen werkaanvaardingspremie voor werklozen van 57,5 jaar en ouder die betaald werk aanvaarden na werkloosheid - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 12

MOTIE VAN DE LEDEN NOORMAN-DEN UYL EN VAN GENT

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het van groot belang is dat oudere werklozen weer aan de slag gaan;

overwegende, dat positieve prikkels de reïntegratie van oudere werklozen bevorderen;

verzoekt de regering over te gaan tot het instellen van een werk-aanvaardingspremie voor werklozen van 57,5 jaar en ouder die betaald werk aanvaarden na werkloosheid, met dien verstande dat de hoogte van de premie afneemt naarmate de werkloosheid langer duurt;

verzoekt voorts het ontwerp van de premieregeling op korte termijn aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Noorman-den Uyl Van Gent

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.