Motie inzake afspraken met UWV en CWI over actieve bemiddeling van werklozen vanaf dag één van hun werkloosheid - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 13

MOTIE VAN HET LID VERBURG C.S.

Voorgesteld 18 november 2003

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de afstand tot de arbeidsmarkt bij aanvang van de werkloosheid gering is;

overwegende, dat werkhervatting of reïntegratie beter slaagt naarmate hier vanaf dag één naar wordt toegewerkt;

van mening, dat er een sluitende aanpak voor nieuwe instroom in de werkloosheid hiervoor noodzakelijk is;

verzoekt de regering met UWV en CWI zodanige afspraken te maken dat actieve bemiddeling indien nodig beschikbaar is, om op deze wijze vanaf 2004 een sluitende aanpak voor nieuwe WW-instroom te realiseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verburg

Dittrich

Aptroot

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.