Amendement over het respecteren van sociale plannen, gesloten vóór 11 augustus 2003 door bijvoorbeeld werkgever en vakbonden - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Nr. 7

AMENDEMENT VAN HET LID VAN GENT

Ontvangen 17 november 2003

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel G, wordt aan onderdeel 1b, onder vervanging van de punt-komma door een punt, een volzin toegevoegd, luidende: Tot een aanzegging tot opzegging wordt eveneens gerekend een schriftelijke overeenkomst over een eindiging van de dienstbetrekking op een latere datum dan genoemd in onderdeel a;.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat sociale plannen welke voor 11 augustus 2003 zijn gesloten door bijvoorbeeld werkgever en vakbonden, volledig worden gerespecteerd. Mensen die reeds voor 11 augustus 2003 wisten dat zij op een later moment ontslagen zouden worden, kunnen op deze manier aanspraak blijven maken op de uitkeringsrechten die zij naar redelijkheid konden voorzien op het moment van afsluiten van het sociaal plan.

Van Gent

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.