Motie over de inwerkingtreding van de maatregel tot afschaffing van de vervolguitkering - Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met afschaffing van de vervolguitkering

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 268

Wijziging van de Werkloosheidswet i.v.m. afschaffing van de vervolguitkering

D

MOTIE VAN HET LID WESTERVELD C.S.

Voorgesteld 16 december 2003

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het een algemeen aanvaard uitgangspunt is van overgangsrecht, dat het opleggen van belastende maatregelen of het afschaffen van een begunstigende regeling geen terugwerkende kracht hebben;

overwegende, dat niet aannemelijk is gemaakt dat er ten aanzien van het afschaffen van de WW-vervolguitkering sprake is van zodanig zwaarwegende omstandigheden, dat deze een afwijking van dit uitgangspunt kunnen rechtvaardigen;

verzoekt de regering de in het wetsvoorstel opgenomen maatregel met betrekking tot de afschaffing van de vervolguitkering niet eerder te laten ingaan dan nadat beide Kamers zich erover hebben uitgesproken en hem alsnog volledig eerbiedigende werking te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Westerveld Van Driel Meulenbelt De Rijk Van den Berg

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.