Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake (29225) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel

Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met name in verband met de overgang van de indicatiestelling voor de sociale werkvoorziening van de gemeenten naar de Centrale organisatie werk en inkomen en verruiming van de mogelijkheden tot begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening, alsmede een aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht en de Beroepswet terzake (29225),

  • over:
  • de motie-Noorman-den Uyl c.s. over detachering en begeleid werken (29225, nr. 11);
  • de motie-Bruls c.s. over de datum van overdracht van de indicatiestelling (29225, nr. 12);
  • de motie-Bruls c.s. over het omzetten van de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten in nationale wetgeving (29225, nr. 13).

(Zie vergadering van 1 april 2004.)

De aanhef en de onderdelen A t/m F van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bussemaker (stuk nr. 14,I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de

SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement-Bussemaker het andere op stuk nr. 14 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H t/m K worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motieNoorman-den Uyl c.s. (29225, nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Op verzoek van de heer Bruls stel ik voor, zijn motie (29225, nr. 12)van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Bruls c.s. (29225, nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.