Amendement dat bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na inwerkingtreding van de wet afzonderlijk wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemers- en volksverzekeringen en de o.g.v. art. 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Na artikel 8.1 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 8.1a Informatie aan Staten-Generaal

Onze Minister van Financiën zendt, in overeenstemming met Onze Minister en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in het tweede jaar na inwerkingtreding van deze wet en de vier daaropvolgende jaren aan de Staten-Generaal een verslag, dat betrekking heeft op het voorafgaande kalenderjaar, waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd over de opbrengsten van de premies werknemersverzekeringen, de premie volksverzekeringen en de op grond van artikel 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat de Staten-Generaal in de eerste jaren na de inwerkingtreding van deze wet apart wordt geïnformeerd over de opbrengsten van de premies werknemersverzekeringen, de premie volksverzekeringen en de op grond van artikel 15 of 18 van de Ziekenfondswet geheven premie. Het doel is om vervolgens daaraan een rechtmatigheidseis van 99% van de geïnde premies te realiseren.

Noorman-den Uyl

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.