Amendement over een beslistermijn van acht weken voor de premie-inning mbt aanvragen korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 4.1.3 wordt een lid toegevoegd, luidende: 10. In afwijking van artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen beslist de inspecteur op aanvragen, andere dan die bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, binnen een redelijke termijn als bedoeld in afdeling 4.1.3 van de Algemene wet bestuursrecht en met toepassing van die afdeling. De tweede zin van het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de beslistermijn voor de premie-inning van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht geldt voor beschikkingen op aanvraag ingediend bij de inspecteur op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, te weten de aanvragen, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 6 (korting arbeidsgehandicapte werknemer en premievrijstelling bij marginale arbeid) en bij de aanvraag van een teruggaaf van te veel betaalde premies. Voor de beslissing op dergelijke aanvragen geldt dus niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Voor een aantal specifieke beschikkingen, zoals de beschikking over het verzekerd zijn, blijft de bestaande beslistermijn van in beginsel dertien weken gelden.

Ook voor de aanvragen voor een teruggaaf van teveel betaalde ziekenfondspremie geldt de beslistermijn van in beginsel acht weken overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Er geldt dus niet de voorgestelde beslistermijn van één jaar conform artikel 5a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Voor de Ziekenfondswet is dit uitgewerkt in amendement 29 531, 9 op de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen.

Noorman-den Uyl

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.