Amendement over het overdragen van de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten over eigen risico dragen van de inspectie naar UWV - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID NOORMAN-DEN UYL

Ontvangen 24 juni 2004

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel 3.4.4.2 wordt als volgt gewijzigd:

A.  In het tweede lid wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

B.  In het derde lid, wordt «De inspecteur» vervangen door «Het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

II

Artikel 3.5.1.1 wordt als volgt gewijzigd:

A.  In het eerste, negende, tiende, onderdelen b en c, elfde en twaalfde lid, wordt «de inspecteur» telkens vervangen door «het UWV» en vervalt telkens «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

B.  Aan het artikel wordt een lid toegevoegd, luidende: 13. Op een besluit van het UWV op een aanvraag op grond van dit

artikel is artikel 4.1.3, vierde en zesde lid, van overeenkomstige toepassing.

III

In artikel 3.5.2.1, derde lid, wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV» en vervalt «bij voor bezwaar vatbare beschikking».

IV

In artikel 3.5.3.2, tweede lid, wordt «de inspecteur» vervangen door «het UWV».

V

Artikel 4.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

A.  Het vijfde lid wordt vervangen door: 5. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van

een beschikking of melding op grond van de artikelen 7.3.1.3 of 7.3.1.5.

B.  In het zesde lid vervalt «3.5.1.1,»

Toelichting

Met dit amendement wordt de bevoegdheid tot nemen van besluiten over eigen risico dragen WAO en ZW en over de verschuldigde gedifferentieerde premie WAO bij UWV neergelegd. Daarmee blijven deze beslissingen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beslissingen over verzoeken voor het eigenrisico dragen en beslissingen over premiedifferentiatie zijn primair beslissingen die gerelateerd zijn aan het risico van arbeidsongeschiktheid en dienen daarom door onder verantwoordelijkheid van deze minister vallende instanties te worden gedaan. In de praktijk zal het UWV vervolgens de inspecteur informeren over deze besluiten.

De bepalingen over de van de Algemene wet inzake rijksbelastingen afwijkende beslistermijnen kunnen vervallen, omdat het geen beslissingen van de inspecteur meer betreft. Daarvoor in de plaats is wel een bepaling over de beslistermijn die voor UWV geldt opgenomen. Materieel wijzigt er op dit punt niets.

Noorman-den Uyl

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.