Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2003–2004

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 17

MOTIE VAN HET LID WEEKERS C.S.

Voorgesteld 30 juni 2004

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de doelstelling van de Wet financiering sociale verzekeringen en de overheveling van premie-inning van UWV door de Belastingdienst enthousiast wordt onthaald;

overwegende dat wel de nodige zorgen bestaan over de kritische succesfactoren en alle risico’s die met deze complexe reorganisatie samenhangen;

van oordeel dat de Kamer de vinger aan de pols dient te houden;

verzoekt de regering, de Kamer tot het moment dat alle onderdelen van de invoeringswet zijn gerealiseerd en de overgangstermijnen verstreken zijn, halfjaarlijks, voor 1 december en 1 juni, separaat te rapporteren over de voortgang van het proces, waarbij in elk geval adequaat een voortschrijdend inzicht wordt verschaft in: – de stand van zaken van de beoogde doelstellingen; – de kritische succesfactoren; – de kosten-en batenontwikkeling op korte en lange termijn, zowel in

termen van financiële als administratievelastendruk c.q. besparing,

uitgesplitst naar overheid en bedrijfsleven; – de ICT-investeringen;

– de personele gevolgen en afwikkeling van het UWV; – de kwaliteit van de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst en

alle niet met name genoemde risico’s,

en gaat over tot de orde van de dag.

Weekers Omtzigt Noorman-den Uyl

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.