Stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en29531), te weten: - de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529,29531, nr. 16, herdruk); - de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen inzake sociale verzekeringen (29529 en 29531), te weten:

  • de motie-Weekers/Noorman-den Uyl over heroverweging van de beslis- en bezwaartermijnen (29529, 29531, nr. 16, herdruk);
  • de motie-Weekers c.s. over halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het proces (29529, 29531, nr. 17).

(Zie vergadering van 30 juni 2004.)

In stemming komt de motie-Weekers/ Noorman-den Uyl (29529, 29531, nr. 16, herdruk).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (29529, 29531, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer dat ook deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.