Brief minister inzake aanbieding Convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2005

Bijgaande1 doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst toekomen.

Dit conform de toezegging die ik uw Kamer heb gedaan in de Memorie van Antwoord betreffende de Wfsv/Invoeringswet Wfsv d.d. 8 oktober 2004.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

1 Is ter inzage gelegd op het Centraal Informatiepunt onder griffienr. 131998.2.

E

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.