Brief minister bij convenant overgang medewerkers UWV naar Belastingdienst - Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 529

29 531

Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet financiering sociale verzekeringen)

Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen)

Nr. 23

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2005

Bijgaande1 doe ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het convenant betreffende de overgang van medewerkers van UWV naar de Belastingdienst toekomen.

Dit conform de toezegging die ik uw Kamer heb gedaan tijdens de plenaire behandeling van de Wfsv/Invoeringswet Wfsv d.d. 24 juni 2004 (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2003–2004, nr. 88, blz. 5678).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. J. de Geus

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.