Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034), het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118), en over:de motie-Westerveld c.s. inzake openstelling van de instrumenten premiekorting en no-riskpolis voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (30034/30118, G) 

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Bevordering van het naar arbeidsvermogen verrichten van werk of van werkhervatting van verzekerden die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn en tot het treffen van een regeling van inkomen voor deze personen alsmede voor verzekerden die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30034), het wetsvoorstel Regels omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) (30118), en over: - de motie-Westerveld c.s. inzake openstelling van de instrumenten premiekorting en no-riskpolis voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen (30034/30118, G).

(Zie vergadering van 1 november 2005.)

De voorzitter: Naar mij blijkt, wensen enkele leden een stemverklaring af te leggen.

©

M. (Mies)  WesterveldMevrouw Westerveld (PvdA): Voorzitter. De PvdA-fractie kan zich met deze wetsvoorstellen in deze vorm niet verenigen. De wetsvoorstellen Wia vertonen ernstige wetstechnische manco’s die een terugzending naar de minister, met het verzoek zich nog eens te beraden, meer dan rechtvaardigen.

Mijn fractie voorspelt de minister dat de Wia de komende jaren meer dan eens de voorpagina van de krant zal halen, en dan voor alle duidelijkheid niet in positieve zin. Behalve dat de wetsvoorstellen inhoudelijk rammelen, schieten zij ook nog eens forse gaten in de bescherming van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ten aanzien van een van deze gaten heeft mijn fractie tezamen met de fracties van GroenLinks, de SP en de Onafhankelijke Senaatsfractie een motie ingediend. Deze is bedoeld ter ondersteuning van het verzoek van de VNG in haar brief aan de minister van 28 oktober 2005. Tevens is de motie bedoeld als signaal dat ook binnen het regime van de Wet werk en bijstand, waarbinnen de gemeenten budgethouders zijn, een blijvende betrokkenheid van de rijksoverheid bij werkzoekenden met een arbeidshandicap op zijn plaats is. Als de motie verworpen wordt, dan zijn arbeidsgehandicapten voor het wegnemen van aan hun handicap inherente beperkingen of wel de vooroordelen daarover, de eerste twee jaar afhankelijk van de budgettaire ruimte van de gemeente waar zij woonachtig zijn. De indieners van de motie zouden dat betreuren.

©

G. (Gert) van den BergDe heer Van den Berg (SGP): Voorzitter. Het doel van het wetsvoorstel Werk en inkomen naar arbeidsvermogen werd en wordt door de fracties van de SGP en ChristenUnie onderschreven. Er waren echter nog een aantal pijnpunten en daar hebben wij uitvoerig met de minister over van gedachten gewisseld. Er is een fors aantal toezeggingen gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot job coaching voor alle Wia-gerechtigden die straks mogelijk wordt, de flexibele keuring die na drie maanden mogelijk wordt, een goede voorlichtingscampagne, het onderzoek of een alternatief bestuursorgaan mogelijk is. Ook zal de minister naar aanleiding van de brief van de VNG in gesprek gaan met de VNG om onder meer over de no-riskpolis te spreken.

Ik wilde hiermee duidelijk maken dat een aantal pijnpunten hiermee voor ons is weggenomen. Met betrekking tot de motie hebben wij bezwaren van staatsrechtelijke aard, omdat de motie te veel tendeert in de richting van een amendement. Als laatste kom ik op het gebruik van protocollen van de Gezondheidsraad. Dat vinden wij een heel goede stap vooruit en dat geeft naar onze mening een objectieve basis. Bovendien verklaarde de minister dat verantwoorde uitvoering per 1 januari verzekerd is. Dat is de reden waarom de fracties van de SGP en de ChristenUnie de wetsvoorstellen zullen steunen.

©

P. (Paula)  SwenkerMevrouw Swenker (VVD): Voorzitter. Wij hebben vorige week zeer veel goede antwoorden en toezeggingen van de minister gekregen en dat is voor ons voldoende om voor de wet te stemmen. Ik heb twee overwegingen ten aanzien van de motie. De minister heeft vorige week in tweede termijn toegezegd dat hij met de VNG in overleg zal gaan. De VVD-fractie gaat ervan uit dat dit overleg zal gaan over het onderwerp waar de motie over gaat en acht het derhalve goed om de uitslag hiervan af te wachten. Alleen al op grond daarvan kan worden gezegd dat de motie overbodig is. Van de uitkering die de gemeente op grond van de WWB ontvangt, kan een deel worden besteed aan reïntegratie. Als daar extra geld voor zou komen, krijgt de gemeente ’’dubbel betaald’’ in tegenstelling tot gewone werkgevers. Daarom zullen wij tegen de motie stemmen.

©

J. (Hannie) van LeeuwenMevrouw Van Leeuwen (CDA): Voorzitter. In het debat over het wetsvoorstel Werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de invoeringswet is een groot aantal toezeggingen gedaan. De protocollen van de Gezondheidsraad kunnen worden gebruikt voor alle arbeidsongeschikheidsbeoordelingen en er zullen hoorzittingen worden gehouden voor beroepsgroepen en cliëntenorganisaties. Het instrument jobcoaching zal voor alle Wia-gerechtigden op individuele basis worden opengesteld. De loondispensatie zal ook gelden voor de groep jonger dan achttien jaar. De flexibele keuring wordt onder verzwaarde borging na drie maanden mogelijk. Met werkgevers en verzekeraars zal worden overlegd om een individuele aanpak mogelijk te maken bij hun uitvoering van het eigenrisicodragerschap. Er komt een doorlopende voorlichtingscampagne, vooral gericht op het mkb.

De suggestie van de CDA-fractie inzake een alternatief voor het bestuursorgaan zal worden bezien wanneer moet worden ingegrepen. Voorts zal in het eerste kwartaal van 2006 een beslissing worden genomen over concrete maatregelen op basis van het NIVEL-onderzoek dat de extra lasten buiten de ziektekosten voor mensen met een beperking in beeld brengt. In het bijzonder van belang is ook de toezegging dat voor het einde van het jaar afspraken zullen worden gemaakt over de evaluatie en monitoring van de wijze waarop sociale partners voor hun deel vanuit de nieuw vastgelegde verantwoordelijkheidsverdeling, namelijk de zorg voor het in dienst houden en nemen van de nieuwe gedeeltelijk arbeidsge-schikten, hebben waargemaakt. De CDA-fractie heeft door dit alles voldoende vertrouwen, ook in een verantwoorde uitvoering die met argumenten onderbouwd door de minister is verzekerd, om dit wetsvoorstel te kunnen aanvaarden.

Er is één toezegging die nauw verband houdt met de in derde termijn ingediende motie. De minister heeft al in tweede termijn op ons verzoek de toezegging gedaan om de brief van de gemeenten van 28 oktober, waarop de motie is gebaseerd, die onder andere over de no-risk-polis ging met de VNG te gaan bespreken. Dit verzoek heeft de CDA-fractie gedaan in de verwachting dat er een geëigende oplossing zal worden gevonden. Zij wacht de uitkomsten hiervan af.

©

H. (Henk) ten HoeveDe heer Ten Hoeve (OSF): Voorzitter. Wij zijn het eens met de uitgangspunten van de wet waarover nu moet worden gestemd. Dat is vorige week ook gebleken. Er zijn in het debat zeer veel toezeggingen gedaan om een aantal mankementen zo goed mogelijk op te heffen. Daar zijn wij de minister zeer dankbaar voor. De vraag of de wet verantwoord kan worden ingevoerd, die het grootste probleem vormt, kan natuurlijk op dit moment niet echt definitief worden beantwoord. De minister heeft ons echter verzekerd dat hij dat mogelijk acht. Wij gaan ervan uit dat dit ook inderdaad zal lukken. Wij zullen graag voor de wet stemmen.

Ik heb vorige week mijn handtekening onder de motie gezet naar aanleiding van de constatering dat de toezeggingen van de minister op dit punt na een discussie kwam waarin de strekking van de brief van de VNG werd beperkt tot twee deelgroepen, namelijk mensen met een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet en niet-uitkeringsgerechtigden. Dat betekent dat aan de wensen van de VNG in die discussie maar ten dele aandacht is besteed. Ik heb begrepen dat de minister naar aanleiding daarvan zijn toezegging heeft gedaan. Ik vond en vind het persoonlijk nuttig om dat op te rekken tot de gehele brief van de VNG en alle categorieën die daarin worden genoemd.

In stemming komt het wetsvoorstel Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30034).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, de LPF, de OSF, de SGP en de VVD voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel Wet Invoering en financiering wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30118).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, de LPF, de OSF, de SGP en de VVD voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Westerveld c.s. (30034/30118, G).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP en de OSF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Sluiting 14.45 uur

Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

  • a. 
    de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op: 15 november 2005

Goedkeuring van de op 17 juni 2002 te Luxemburg totstandgekomen Europees-mediterrane Overeenkomst

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.