Inhoudsopgave

Tekst

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over wetsvoorstellen inzake wijzigingen van de Werkloosheidswet, te weten:

  • de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over maximale premies in de cultuursector (29738, 30370, nr. 19);
  • de motie-De Wit over vervanging van het afspiegelingsbeginsel door het last-in-first-outbeginsel (29738, 30370, nr. 21);
  • de motie-De Wit/Noorman-den Uyl over de ontslagpraktijk bij rij-instructeurs en instructeurs in sport, dans en muziek (29738, 30370, nr. 22);
  • de motie-De Wit over referte-eisen voor seizoenwerkers (29738, 30370, nr. 23);
  • de motie-Verburg c.s. over actieve informatie over de maatwerkaanpak (29738, 30370, nr. 24);
  • de motie-Van Gent over wettelijke verankering van de kantonrechtersformule (29738, 30370, nr. 25);
  • de motie-Varela over de snelle invoering van een nieuwe moderne ontslagwetgeving (29738, 30370, nr. 26);
  • de motie-Koşer Kaya/Weekers over het beperken van het aantal pro-formazaken (29738, 30370, nr. 27).

(Zie vergadering van 1 februari 2006.)

De voorzitter: Mevrouw Noorman-den Uyl dient nog een motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het doel van de beperking van de verwijtbaarheidstoets een forse en substantiŽle reductie van de ontslagkosten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven en het aantal ontbindingsbeschikkingen is;

van mening dat met de voorgestelde vierde nota van wijziging dit doel wel bereikt dient te worden;

verzoekt de regering, het resultaat van ontwikkeling van de ontslagkosten en administratieve lasten van het bedrijfsleven op het gebied van ontslag na ťťn kalenderjaar tussentijds te evalueren mede aan de hand van de toets op de reductie van de ontslagkosten en de reductie van de administratieve lasten van ten minste 100 mln. per jaar en een substantiŽle vermindering van het aantal ontbindingsbeschikkingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Noorman-den Uyl, Weekers, Koşer Kaya, Stuurman, Verburg, Van Gent, Huizinga-Heringa, Van der Vlies en De Wit.

Zij krijgt nr. 28 (29738, 30370).

Ik stel vast dat wij ook over deze motie nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent (29738, 30370, nr. 19).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (29738, 30370, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Noorman-den Uyl (29738, 30370, nr. 22).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (29738, 30370, nr. 23).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Verburg c.s. (29738, 30370, nr. 24).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent (29738, 30370, nr. 25).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Varela (29738, 30370, nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de Groep Wilders, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koşer Kaya/Weekers (29738, 30370, nr. 27).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, de Groep Wilders, D66, de VVD, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (29738, 30370, nr. 28).

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.