Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370) 


Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Sprekers


Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de wijziging van het WW-stelsel (Wet wijziging WW-stelsel) (30370).

(Zie vergadering van 20 juni 2006.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

©

M. (Mies)  WesterveldMevrouw Westerveld (PvdA): Voorzitter. Mijn fractie is er teleurgesteld over dat in het kielzog van deze wijziging van de WW wordt gemorreld aan de uitkeringsduur van ouderen met ernstige functionele beperkingen. Zij vindt deze wijziging van de wet WIA nog geen zes maanden nadat deze van kracht is geworden zowel inhoudelijk als principieel verkeerd. Mijn fractie betreurt het dat de minister zich zo doof en blind wenst te houden voor de vele signalen dat gedeeltelijk arbeidsgeschikten tegen nog meer problemen oplopen bij hun pogingen tot reïntegratie dan werklozen zonder vastgestelde beperkingen.

Met de core business van dit wetvoorstel, namelijk de herschikking van de uitkeringsduur in de WW, kan mijn fractie zich verenigen. Daarom zal mijn fractie dit wetsvoorstel steunen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, D66, de LPF, de OSF, de PvdA, de SGP en de VVD voor dit wetvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.