31929 nl - wetsvoorstel
Regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

Dit wetsvoorstel werd op 20 april 2009 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Mensen die een sociale uitkering voor een alleenstaande aanvragen, moeten aantonen dat zij ook echt zelfstandig en alleen wonen. De uitkerende instantie (gemeente, UWV, SVB) mag om een bewijs vragen. Uitkeringsgerechtigden kunnen het bewijs leveren door de instantie een huisbezoek te laten afleggen. Als een alleenstaande niet kan bewijzen dat hij of zij alleen en zelfstandig woont, dan is een lagere uitkering het gevolg.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek) en gepubliceerd in het Staatsblad op 12 oktober 2012 (Stb. 2012, 463). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 19 oktober 2012 (Stb. 2012, 482).

Kerngegevens

Ingediend
20 april 2009

Volledige titel
Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jetta) Klijnsma i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
De Minister voor Jeugd en Gezin

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel geeft de uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid meer mogelijkheden om de leefsituatie van de cliënten die een uitkering ontvangen of aanvragen, vast te stellen. De achtergrond hiervan is dat het voor cliënten in bepaalde gevallen voordelig is hun leefsituatie anders voor te stellen dan die feitelijk is. Zij verkrijgen hierdoor ten onrechte een uitkering of een hogere uitkering of voorkomen dat hun uitkering beëindigd wordt. Een juiste vaststelling van de leefsituatie is voor een goede uitvoering noodzakelijk. Onder leefsituatie verstaan wij hier zowel de woonsituatie (woont betrokkene feitelijk op het aangegeven adres; is sprake van een zelfstandige woonruimte) als de leefvorm (alleenstaand of gehuwd/gezamenlijke huishouding voerend).

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en zes amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

Documenten

(61 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 1 februari 2017, bijlage bij nr. J     BLG798074
Even kloppen a.u.b. (bijlage bij 31929,nr.J) -
 
1 1 februari 2017, brief, nr. J     KST31929J
Brief inzake Even kloppen a.u.b.
 
1 28 april 2014, bijlage bij nr. I     BLG321197
Nader rapport (bijlage bij 31929,nr.I) -
 
1 28 april 2014, brief, nr. I     KST31929I
Brief inzake AMvB protocol huisbezoeken sociale zekerheid
 
1 26 augustus 2013, brief, nr. H     KST31929H
Brief inzake uitzonderen tegemoetkoming schade seksueel misbruik jeugdzorg middelentoets WWB
 
1 22 maart 2013, verslag van een schriftelijk overleg, nr. G     KST31929G
Verslag van een schriftelijk overleg inzake verzamelbrief 2012-4
 
1 19 maart 2013, presentie en opening, 33318; 23908; AQ; 23908; AR; 23908; AS; 33339; A; 33361; A; 33486; A; 33487; A; 33492; A; 33517; A; 33518; A; 33521; A; 33524; A; 33543; A; 33559; A; 33560; A     HEK20122013-21-1
Presentie en opening (dinsdag 19 maart 2013) -
vergadering: 19 maart 2013
 
1 19 maart 2013, verslag van een schriftelijk overleg, nr. F     KST31929F
Verslag van een schriftelijk overleg inzake AMvB protocol huisbezoek
 
1 8 februari 2013, bijlage bij nr. E     BLG207015
Verzamelbrief van 21 december 2012 bij 31929 ek-E (bijlage bij 31929,nr.E) -
 
1 8 februari 2013, brief, nr. E     KST31929E
Brief inzake AMvB protocol afleggen huisbezoek
 
2 2 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 31929; ...     HTK20122013-8-8
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 3 oktober 2012) -
vergadering: 3 oktober 2012
 
S 19 oktober 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 482    
Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (Stb. 463) -
 
S 12 oktober 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 463    
Wet van 4 oktober 2012, houdende een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek -
 
1 2 oktober 2012, stemming(en), 31929; 33207     HEK20122013-2-4
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving) ( 33207 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
1 2 oktober 2012, stemming(en), 31929     HEK20122013-2-6
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek ( 31929 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
1 2 oktober 2012, behandeling, 31929     HEK20122013-2-5
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek ( 31929 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
1 25 september 2012, behandeling, 31929     HEK20122013-1-8
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek ( 31929 ) -
vergadering: 25 september 2012
 
1 25 september 2012, behandeling, 31929     HEK20122013-1-6
Behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek ( 31929 ) -
vergadering: 25 september 2012
 
1 12 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 31929; ...     HEK20112012-32-6
Lijst van besluiten (dinsdag 12 juni 2012) -
vergadering: 12 juni 2012
 
1 6 juni 2012, eindverslag, nr. D     KST31929D
Eindverslag
 
1 1 juni 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST31929C
Memorie van antwoord
 
2 26 april 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 31929, 25; ...     HTK20112012-82-11
Regeling van werkzaamheden (donderdag 26 april 2012) -
vergadering: 26 april 2012
 
1 23 april 2012, bijlage bij nr. B     BLG164795
Brief Nationale ombudsman d.d. 29 februari 2012 (bijlage bij 31929,nr.B) -
 
1 23 april 2012, voorlopig verslag, nr. B     KST31929B
Voorlopig verslag
 
1 3 april 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 31929; ...     HEK20112012-25-5
Lijst van besluiten (dinsdag 3 april 2012) -
vergadering: 3 april 2012
 
1 2 april 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 31929; ...     HEK20112012-23-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 20 maart 2012) -
vergadering: 20 maart 2012
 
1 26 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, 31929; ...     HEK20112012-22-5
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 13 maart 2012) -
vergadering: 13 maart 2012
 
2 20 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 31929, 24, 25; ...     HTK20112012-56-18
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 28 februari 2012) -
vergadering: 28 februari 2012
 
2 16 maart 2012, stemming(en), 31929; 31929; 17; 31929; 18     HTK20112012-55-14
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31929) -
vergadering: 16 februari 2012
 
1 13 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 31929; ...     HEK20112012-22-4
Lijst van besluiten (dinsdag 13 maart 2012) -
vergadering: 13 maart 2012
 
1 5 maart 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST31929A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 20 februari 2012, brief, nr. 25     KST3192925
Brief regering; Reactie op amendement Ortega-Martijn (nr. 24)
 
2 16 februari 2012, gewijzigd amendement, nr. 24     KST3192924
Gewijzigd amendement Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 22, over beperking van gronden waarop het uitvoeringsorgaan de bewoner kan verzoeken om nadere informatie door middel van een verzoek om toetreding tot diens woning.
 
2 15 februari 2012, gewijzigd amendement, nr. 23     KST3192923
Gewijzigd amendement Dijkstra/Koser Kaya ter vervanging van nr. 14 over de inlichtingenverplichting die geldt met betrekking tot het huisbezoek
 
2 14 februari 2012, regeling van werkzaamheden, 31929; ...     HTK20112012-53-9
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 14 februari 2012) -
vergadering: 14 februari 2012
 
2 13 februari 2012, amendement, nr. 22     KST3192922
Amendement Ortega-Martijn over beperking van gronden waarop het uitvoeringsorgaan de bewoner kan verzoeken om nadere informatie door middel van een verzoek om toetreding tot diens woning
 
2 13 februari 2012, nader gewijzigd amendement, nr. 21     KST3192921
Nader gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 19 over het inzetten van huisbezoek als ultimum remedium
 
2 13 februari 2012, nota van wijziging, nr. 20     KST3192920
Tweede nota van wijziging
 
2 13 februari 2012, gewijzigd amendement, nr. 19     KST3192919
Gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 15 over het inzetten van huisbezoek als ultimum remedium
 
2 10 februari 2012, motie, nr. 18     KST3192918
Motie Azmani en Sterk over het opstellen van een uitvoeringsprotocol
vergadering: 9 februari 2012
 
2 10 februari 2012, motie, nr. 17     KST3192917
Motie Sterk over een kwalitatief onderzoek naar de effecten van de regeling
vergadering: 9 februari 2012
 
2 9 februari 2012, amendement, nr. 16     KST3192916
Amendement Dijkgraaf over het schrappen van de automatische opschorting van de uitkering of de bijstand na de weigering van een huisbezoek.
 
2 9 februari 2012, behandeling, 31929; 31929; 17; 31929; 18     HTK20112012-52-8
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31929) -
vergadering: 9 februari 2012
 
2 24 januari 2012, amendement, nr. 15     KST3192915
Amendement Karabulut over het inzetten van huisbezoek als ultimum remedium
 
2 24 januari 2012, amendement, nr. 14     KST3192914
Amendement Dijkstra/Koser Kaya over de inlichtingenverplichting die geldt met betrekking tot het huisbezoek.
 
2 24 januari 2012, amendement, nr. 13     KST3192913
Amendement Sterk dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel opneemt.
 
2 24 januari 2012, behandeling, 31929     HTK20112012-44-23
Behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31929) -
vergadering: 24 januari 2012
 
2 24 januari 2012, behandeling, 31929    
Behandeling van het wetsvoorstel Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek (31929) -
vergadering: 24 januari 2012
 
2 23 januari 2012, amendement, nr. 12     KST3192912
Amendement Hamer over het opstellen van een openbaar protocol door de uitvoeringsinstanties, waarin de werkwijze bij het binnentreden van een woning beschreven wordt.
 
2 29 september 2011, regeling van werkzaamheden, 31929; ...     HTK20112012-6-5
Regeling van werkzaamheden (donderdag 29 september 2011) -
vergadering: 29 september 2011
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past acht wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 24-01-2012 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
W.R.C. (Mirjam) Sterk 24-01-2012 CDA W.R.C. (Mirjam) Sterk i
P.A. (Pia) Dijkstra 24-01-2012 D66 P.A. (Pia) Dijkstra i
M.I. (Mariëtte) Hamer 24-01-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
M.I. (Mariëtte) Hamer 24-01-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
J.F. (Jesse) Klaver 24-01-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
S. (Sadet) Karabulut 24-01-2012 SP S. (Sadet) Karabulut i
E. (Elbert) Dijkgraaf 24-01-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
M. (Malik) Azmani 24-01-2012 VVD M. (Malik) Azmani i
L.W.E. (Léon) de Jong 24-01-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
P. (Paul) de Krom 09-02-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Tweede termijn Tweede Kamer

C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 09-02-2012 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
W.R.C. (Mirjam) Sterk 09-02-2012 CDA W.R.C. (Mirjam) Sterk i
W.R.C. (Mirjam) Sterk 09-02-2012 CDA W.R.C. (Mirjam) Sterk i
P.A. (Pia) Dijkstra 09-02-2012 D66 P.A. (Pia) Dijkstra i
M.I. (Mariëtte) Hamer 09-02-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
J.F. (Jesse) Klaver 09-02-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
S. (Sadet) Karabulut 09-02-2012 SP S. (Sadet) Karabulut i
E. (Elbert) Dijkgraaf 09-02-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
M. (Malik) Azmani 09-02-2012 VVD M. (Malik) Azmani i
L.W.E. (Léon) de Jong 09-02-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
P. (Paul) de Krom 09-02-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Eerste termijn Eerste Kamer

E.M. (Esther-Mirjam) Sent 25-09-2012 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
M.H.A. (Tineke) Strik 25-09-2012 GL M.H.A. (Tineke) Strik i
M.J.R.L. (Marcel) de Graaff 25-09-2012 PVV M.J.R.L. (Marcel) de Graaff i
A. (Tuur) Elzinga 25-09-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
J.G. (Jan) Nagel 25-09-2012 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
M.C. (Marijke) Scholten 25-09-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
C.A. (Kees) de Lange 25-09-2012 OSF C.A. (Kees) de Lange i
F.H.G. (Frank) de Grave 25-09-2012 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
G.H. (Gerrit) Terpstra 25-09-2012 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
P. (Paul) de Krom 25-09-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Tweede termijn Eerste Kamer

E.M. (Esther-Mirjam) Sent 25-09-2012 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
M.H.A. (Tineke) Strik 25-09-2012 GL M.H.A. (Tineke) Strik i
A. (Tuur) Elzinga 25-09-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
J.G. (Jan) Nagel 25-09-2012 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
M.C. (Marijke) Scholten 25-09-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
C.A. (Kees) de Lange 25-09-2012 OSF C.A. (Kees) de Lange i
F.H.G. (Frank) de Grave 25-09-2012 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
G.H. (Gerrit) Terpstra 25-09-2012 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
P. (Paul) de Krom 25-09-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: AOW, Bijstand, IOAW, IOAZ, Inkomens, Kindertoeslag, Misbruik sociale verzekeringen, Nabestaandenvoorzieningen, Sociale verzekeringen, Toeslagen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.