Verordening 1972/574 - Wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de EG verplaatsen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Stand van zaken

Deze verordening was geldig van 1 oktober 1972 tot 30 april 2010.

Kerngegevens

officiële titel

Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

officiële Engelstalige titel

Regulation (EEC) No 574/72 of the Council of 21 March 1972 fixing the procedure for implementing Regulation (EEC) No 1408/71 on the application of social security schemes to employed persons and their families moving within the Community
 
Rechtsinstrument Verordening
Wetgevingsnummer Verordening 1972/574
Celex-nummer i 31972R0574

Key dates

Document 21-03-1972
Bekendmaking in Publicatieblad 27-03-1972; Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001,Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001,Special edition in English: Chapter I Volume 1972
Inwerkingtreding 01-10-1972; in werking zie art 122
01-01-1998; Gedeeltelijke toepassing art 95 zie 397R0118
01-01-2002; Toepassing art 95 zie 397R0118
Einde geldigheid 30-04-2010; opgeheven door 32009R0987

Wettekst

Belangrijke juridische mededeling

|

31972R0574

Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71, betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

Publicatieblad Nr. L 074 van 27/03/1972 blz. 0001 - 0083

Bijzondere uitgave in het Deens: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0149

Bijzondere uitgave in het Engels: Serie I Hoofdstuk 1972(I) blz. 0159

Bijzondere uitgave in het Grieks: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0138

Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0156

Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 05 Deel 1 blz. 0156

Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0106

Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 5 Deel 1 blz. 0106

bijzondere uitgave in het Tsjechisch Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Ests Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Hongaars Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Litouws Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Lets Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Maltees Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Pools Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Slowaaks Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

bijzondere uitgave in het Sloveens Hoofdstuk 05 Deel 01 blz. 83 - 160

Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

(Geconsolideerde versie — PB nr. L 28 van 30. 1. 1997, blz. 1 [*])

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 51 en 235,

gelet op Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschappen verplaatsen, inzonderheid op artikel 98,

gezien het voorstel van de Commissie,

gezien het advies van het Europees Parlement,

gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité,

overwegende dat er bepalingen voor de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 dienen te worden vastgesteld, die zijn aangepast aan de basisbepalingen ervan, alsook aan de ervaring die is opgedaan in de loop van de jaren waarin deze teksten werden toegepast;

overwegende dat met name nader moet worden omschreven welke in elke Lid-Staat de bevoegde autoriteiten en organen zijn, en welke verbindingsorganen gerechtigd zijn rechtstreeks met elkaar informatie uit te wisselen;

overwegende dat eveneens nader dient te worden omschreven welke documenten de belanghebbenden dienen over te leggen en in te vullen om de prestaties te kunnen ontvangen;

overwegende dat de toepassingsmodaliteiten voor de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende het aanwijzen van de van toepassing zijnde wetgeving, alsook de bepalingen met betrekking tot de verschillende categorieën van prestaties, nauwkeurig moeten worden omschreven;

overwegende dat ook de voorwaarden voor de vergoeding van de prestaties die door het orgaan van een Lid-Staat verleend zijn voor rekening van een andere Lid-Staat, alsook de taak van de Rekencommissie nader dienen te worden omschreven;

overwegende dat het noodzakelijk is de toepassingsvoorwaarden vast te leggen voor de procedure die bij de omrekening van de valuta in het kader van het Europees Monetair Stelsel moet worden toegepast;

overwegende dat het ter bevordering van de wederzijdse contacten tussen de autoriteiten en organen van de Lid-Staten nodig is de mogelijkheid te bieden om de informatie in verband met de toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

 

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de geconsolideerde versie, de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.