COM(1992)110 EU - Richtlijn
Voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de winning van koolwaterstoffen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de winning van koolwaterstoffen

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and extraction of hydrocarbons
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i COM(1992)110 NLEN
Extra COM-nummers COM(1992)587; COM(1993)570; SEC(1994)49; COM(1994)132
Procedurenummer i 1992/0412(COD)
Celex-nummer i 51992PC0110

Key dates

Document 11-05-1992
Online publicatie 11-05-1992
Besluit 30-05-1994; Richtlijn 1994/22
Bekendmaking in Publicatieblad i 30-06-1994; Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 004,Special edition in Hungarian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 002,PB L 164 p. 3-8,Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001,Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovenian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 002,Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 002

Resulterende wetgeving

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers en tot slot de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs).

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.