32878 nl - wetsvoorstel
Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 23 september 2011 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is, gelet op het karakter van de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de nabestaandenuitkeringen en de vervolguitkering van de WGA-uitkering, te regelen dat deze worden aangepast aan het kostenniveau van een land waar een kind of de uitkeringsgerechtigde woont.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 8 mei 2012 (Stb. 2012, 198). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 10 mei 2012 (Stb. 2012, 206).

Kerngegevens

Ingediend
23 september 2011

Volledige titel
Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. (Henk) Kamp i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel, dat in overeenstemming met de staatssecretaris van Financiën tot stand is gekomen, ziet op invoering van het woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet op het kindgebonden budget (WKB) en een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), voor landen buiten de Europese Unie (hierna: EU).1 Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering wordt afgestemd op het kostenniveau van het land waar de belanghebbende of het kind woont.

De regering streeft naar beperking van de export van uitkeringen naar landen buiten de EU. Zolang export naar die landen plaatsvindt, is het van belang de geëxporteerde uitkeringen zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het doel dat met de uitkering wordt nagestreefd. Voorkomen moet worden dat Nederlandse uitkeringen die buiten Nederland worden verstrekt, naar lokale maatstaven bezien, uit de pas lopen. Met name als het gaat om uitkeringen die voorzien in een bijdrage in specifieke kosten of gerelateerd zijn aan het sociaal minimum in Nederland, is de kans aanwezig dat de uitkering zijn doel voorbij schiet, in die zin dat een verdergaande financiële ondersteuning wordt geboden dan – de plaatse- lijke omstandigheden in aanmerking genomen – noodzakelijk en gerechtvaardigd is. Zo zal een te hoge uitkering in relatie tot het kostenniveau van het woonland bijvoorbeeld de prikkel ondermijnen om weer aan het werk te gaan.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en vier amendementen ingediend.

Documenten

(48 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 12 juli 2018, verslag van een algemeen overleg, 29544, nr. 840     KST29544840
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2018, over Arbeidsmarktbeleid/Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) - Arbeidsmarktbeleid
vergadering: 27 juni 2018
 
2 24 mei 2018, besluitenlijst, M.E. Esmeijer 2017A04143 11    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 22 mei 2018 -
vergadering: 22 mei 2018
 
2 17 mei 2018, brief, nr. 19     KST3287819
Brief regering; Gevolgen van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 5 april 2018 over de toepassing van het woonlandbeginsel op de WGA-uitkering van een inwoner van Thailand, op de kinderbijslag voor een kind in Indonesië, op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Indonesië, en op de nabestaandenuitkering van een inwoner van Zuid-Afrika
 
2 17 mei 2018, agenda procedurevergadering, 2017A04143 10    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 22 mei 2018 -
vergadering: 22 mei 2018
 
2 13 december 2017, verslag van een algemeen overleg, 25883; 17050, nr. 312     KST25883312
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 november 2017, over Arbeidsomstandigheden - Handhaving - Arbeidsomstandigheden
vergadering: 29 november 2017
 
2 24 mei 2017, brief, nr. 18     KST3287818
Brief regering; Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 20 januari 2017 over Kaapverdië (Woonlandbeginsel )
 
2 12 maart 2015, brief, nr. 17     KST3287817
Brief regering; Uitspraak Centrale Raad van Beroep (CRvB) over het woonlandbeginsel in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) voor Marokko
 
2 11 oktober 2013, amendement, nr. 10     KST3287810
Amendement Ortega-Martijn over het niet laten gelden van het woonlandbeginsel ten aanzien van de BES-eilanden.
 
2 11 oktober 2013, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST328786
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 26 september 2013, brief, nr. 16     KST3287816
Brief regering; Reactie op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam over nabestaandenuitkeringen in het buitenland
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
S 10 mei 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 206    
Besluit van 25 april 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid -
 
S 8 mei 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 198    
Wet van 29 maart 2012, houdende wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) -
 
1 27 maart 2012, stemming(en), 32878     HEK20112012-24-4
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878) -
vergadering: 27 maart 2012
 
1 27 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HEK20112012-24-5
Lijst van besluiten (dinsdag 27 maart 2012) -
vergadering: 27 maart 2012
 
1 20 maart 2012, behandeling, 32878     HEK20112012-23-9
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878) -
vergadering: 20 maart 2012
 
1 19 maart 2012, eindverslag, nr. F     KST32878F
Eindverslag
 
1 13 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HEK20112012-22-4
Lijst van besluiten (dinsdag 13 maart 2012) -
vergadering: 13 maart 2012
 
1 23 februari 2012, bijlage bij nr. E     BLG154945
Bijlage 3 bij 32878 ek-E (bijlage bij 32878,nr.E) -
 
1 23 februari 2012, bijlage bij nr. E     BLG154943
Bijlage 2 bij 32878 ek-E (bijlage bij 32878,nr.E) -
 
1 23 februari 2012, bijlage bij nr. E     BLG154941
Bijlage 1 bij 32878 ek-E (bijlage bij 32878,nr.E) -
 
1 22 februari 2012, nadere memorie van antwoord, nr. E     KST32878E
Nadere memorie van antwoord
 
1 25 januari 2012, bijlage bij nr. D     BLG150028
Adviesaanvraag woonlandbeginsel (bijlage bij 32878,nr.D) -
 
1 24 januari 2012, nader voorlopig verslag, nr. D     KST32878D
Nader voorlopig verslag
 
2 15 december 2011, presentie en opening; lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HTK20112012-4-21
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 27 september 2011) -
vergadering: 27 september 2011
 
1 13 december 2011, memorie van antwoord, nr. C     KST32878C
Memorie van antwoord
 
1 9 december 2011, voorlopig verslag, nr. B     KST32878B
Voorlopig verslag
 
2 8 december 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HTK20102011-102-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 6 september 2011) -
vergadering: 6 september 2011
 
1 29 november 2011, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 32878; ...     HEK20112012-9-9
Lijst van besluiten (dinsdag 29 november 2011) -
vergadering: 29 november 2011
 
1 16 november 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST32878A
Gewijzigd voorstel van wet
 
1 16 november 2011, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST138899
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 15 november 2011, stemming(en), 32878    
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878) -
vergadering: 15 november 2011
 
2 15 november 2011, stemming(en), 32878     HTK20112012-23-20
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878) -
vergadering: 15 november 2011
 
2 11 november 2011, gewijzigd amendement, nr. 15     KST3287815
Gewijzigd amendement Ulenbelt ter vervanging van nr. 14 over het ontzien van bestaande gevallen
 
2 11 november 2011, amendement, nr. 14     KST3287814
Amendement Ulenbelt over het ontzien van bestaande gevallen
 
2 11 november 2011, amendement, nr. 13     KST3287813
Amendement Ortega-Martijn dat regelt dat het woonlandbeginsel binnen het gehele Koninkrijk der Nederlanden niet wordt toegepast
 
2 11 november 2011, gewijzigd amendement, nr. 12     KST3287812
Gewijzigd amendement Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 10 over het niet laten gelden van het woonlandbeginsel ten aanzien van de BES-eilanden
 
2 11 november 2011, amendement, nr. 11     KST3287811
Amendement Ulenbelt dat regelt dat de uitkering van personen die wonen buiten de Europese Unie, Zwitserland en landen betrokken bij de EER in alle gevallen wordt aangepast aan het in dat land geldende prijspeil, ook indien dit hoger ligt dat in Nederland.
 
2 10 november 2011, nota van wijziging, nr. 9     KST328789
Derde nota van wijziging
 
2 10 november 2011, behandeling, 32878; 33000-VII; 7     HTK20112012-22-14
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele socialezekerheidswetten in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid) (32878) -
vergadering: 10 november 2011
 
2 4 november 2011, nota van wijziging, nr. 8     KST328788
Tweede nota van wijziging
 
2 4 november 2011, nota van wijziging, nr. 7     KST328787
Nota van wijziging
 
2 3 november 2011, regeling van werkzaamheden, 32878; ...     HTK20112012-19-6
Regeling van werkzaamheden (donderdag 3 november 2011) -
vergadering: 3 november 2011
 
2 14 oktober 2011, verslag, nr. 5     KST328785
Verslag
 
2 23 september 2011, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST328784
Advies Raad van State en Nader rapport
 
2 23 september 2011, memorie van toelichting, nr. 3     KST328783
Memorie van toelichting
 
2 23 september 2011, voorstel van wet, nr. 2     KST328782
Voorstel van wet
 
2 23 september 2011, koninklijke boodschap, nr. 1     KST328781
Koninklijke boodschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vier wetten aan.

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.L. (Hans) Spekman 10-11-2011 PvdA J.L. (Hans) Spekman i
P. (Paul) Ulenbelt 10-11-2011 SP P. (Paul) Ulenbelt i
C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 10-11-2011 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 10-11-2011 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
M.E. (Matthijs) Huizing 10-11-2011 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
Y.J. (Eddy) van Hijum 10-11-2011 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
H.G.J. (Henk) Kamp 10-11-2011 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.L. (Hans) Spekman 10-11-2011 PvdA J.L. (Hans) Spekman i
P. (Paul) Ulenbelt 10-11-2011 SP P. (Paul) Ulenbelt i
C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 10-11-2011 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 10-11-2011 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
M.E. (Matthijs) Huizing 10-11-2011 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
Y.J. (Eddy) van Hijum 10-11-2011 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
H.G.J. (Henk) Kamp 10-11-2011 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Eerste termijn Eerste Kamer

M.H.A. (Tineke) Strik 20-03-2012 GL M.H.A. (Tineke) Strik i
A. (Tuur) Elzinga 20-03-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
G.H. (Gerrit) Terpstra 20-03-2012 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
P. (Peter) Ester 20-03-2012 CU P. (Peter) Ester i
C.A. (Kees) de Lange 20-03-2012 OSF C.A. (Kees) de Lange i
H.G.J. (Henk) Kamp 20-03-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Tweede termijn Eerste Kamer

M.H.A. (Tineke) Strik 20-03-2012 GL M.H.A. (Tineke) Strik i
A. (Tuur) Elzinga 20-03-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
P. (Peter) Ester 20-03-2012 CU P. (Peter) Ester i
H.G.J. (Henk) Kamp 20-03-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, Kinderbijslag, Nabestaandenvoorzieningen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.