Richtlijn 1996/48 - Interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Stand van zaken

Deze richtlijn was geldig van 8 oktober 1996 tot 18 juli 2010 en moest uiterlijk op 8 april 1999 zijn omgezet in nationale regelgeving.

Kerngegevens

officiële titel

Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

officiële Engelstalige titel

Council Directive 96/48/EC of 23 July 1996 on the interoperability of the trans-European high-speed rail system
 
Rechtsinstrument Richtlijn
Wetgevingsnummer Richtlijn 1996/48
Origineel voorstel COM(1994)107 NLEN
Celex-nummer i 31996L0048

Key dates

Document 23-07-1996
Bekendmaking in Publicatieblad 17-09-1996; Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Slovenian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Hungarian: Chapter 13 Volume 017,OJ L 235, 17.9.1996,Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 017,Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 019,Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 017
Inwerkingtreding 08-10-1996; in werking datum publicatie + 21 zie art 25
Einde geldigheid 18-07-2010; opgeheven door 32008L0057
Omzetting 08-04-1999; ten laatste zie art. 23

Wettekst

Avis juridique important

|

31996L0048

Richtlijn 96/48/EG van de Raad van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

Publicatieblad Nr. L 235 van 17/09/1996 blz. 0006 - 0024

RICHTLIJN 96/48/EG VAN DE RAAD van 23 juli 1996 betreffende de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 129 D, derde alinea,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Gezien het advies van het Comité van de Regio's (3),

Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (4),

Overwegende dat, om de burgers van de Unie, de economische subjecten, alsmede de regionale en lokale gemeenschappen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van de voordelen die aan de totstandbrenging van een ruimte zonder binnengrenzen zijn verbonden, met name de onderlinge koppeling en de interoperabiliteit van de nationale netten voor hoge-snelheidstreinen alsmede de toegang tot deze netten dienen te worden bevorderd;

Overwegende dat het richtplan voor een Europees net voor hoge-snelheidstreinen is uitgewerkt door een werkgroep op hoog niveau, samengesteld uit vertegenwoordigers van de regeringen van de Lid-Staten, van de Europese spoorwegmaatschappijen en van de Europese spoorwegindustrie, die door de Commissie is bijeengeroepen naar aanleiding van het door de Raad in zijn resolutie van 4 en 5 december 1989 gedane verzoek;

Overwegende dat de Commissie in december 1990 bij de Raad een mededeling betreffende dit net voor hoge-snelheidstreinen heeft ingediend en dat de Raad in zijn resolutie van 17 december 1990 (5) op deze mededeling positief heeft gereageerd;

Overwegende dat in artikel 129 C van het Verdrag is bepaald dat de Gemeenschap alle maatregelen treft die nodig kunnen blijken om de interoperabiliteit van de netten te verzekeren, met name op het gebied van de harmonisatie van de technische normen;

Overwegende dat de commerciële exploitatie van hoge-snelheidstreinen vereist dat de infrastructuur en het rollend materieel optimaal op elkaar zijn afgestemd; dat van deze afstemming de prestaties en de veiligheid, alsook de kwaliteit en de kostprijs van de dienstverlening en inzonderheid ook de interoperabiliteit van het transeuropees hoge-snelheidsspoorwegsysteem afhankelijk zijn;

Overwegende dat Richtlijn 91/440/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap (6) inhoudt dat de spoorwegondernemingen in toenemende mate toegang tot de spoorwegnetten van de Lid-Staten moeten hebben en dat daartoe dus interoperabiliteit van de infrastructuur, de installaties en het rollend materieel noodzakelijk is;

Overwegende dat de Lid-Staten voor de spoorwegnetten in het algemeen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van de regels inzake de veiligheid, de gezondheid en de bescherming van de consument bij het ontwerp, de aanleg, de ingebruikneming en de exploitatie van de netten; dat zij ook samen met de plaatselijke autoriteiten verantwoordelijkheid dragen op het gebied van grondgebruik, ruimtelijke ordening en milieubescherming; dat deze verantwoordelijkheden een bijzondere relevantie hebben waar het netten voor hoge-snelheidstreinen betreft;

Overwegende dat krachtens Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (7) een milieu-effectbeoordeling is vereist van de aanleg van spoorwegen voor treinverkeer over lange afstand;

Overwegende dat de nationale regelingen en de door de spoorwegmaatschappijen gehanteerde interne regels en technische specificaties aanzienlijke verschillen vertonen; dat deze nationale regelingen en interne regels gebaseerd zijn op technieken die specifiek zijn voor de nationale industrie; dat daarin bijzondere...


Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

Origineel voorstel

 

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.