33065 nl - wetsvoorstel
Aanpassing van de dienstverlening van het UWV en opheffing van de Raad voor werk en inkomen

Dit wetsvoorstel werd op 3 november 2011 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden aan te passen, de Raad voor werk en inkomen op te heffen als publiekrechtelijk rechtspersoon met een wettelijke taak en de inzet van re-integratiebudget voor personen die aanspraak maken op een uitkering op grond, van de Werkloosheidswet en de inzet van loonkostensubsidies te beëindigen, teneinde een efficiënte werking van de arbeidsmarkt te bevorderen, de eigen verantwoordelijk van burgers en bedrijven te versterken, een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid te bewerkstelligen en de beschikbare middelen in te zetten ter bevordering van de participatie van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wijzigingswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies) en gepubliceerd in het Staatsblad op 30 mei 2012 (Stb. 2012, 224). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 12 juni 2012 (Stb. 2012, 251).

Kerngegevens

Ingediend
3 november 2011

Volledige titel
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. (Henk) Kamp i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

De Nederlandse arbeidsmarkt bevindt zich op een omslagpunt. De jarenlange groei van de beroepsbevolking stopt de komende periode door ontgroening en vergrijzing. De vergrijzing zorgt voor een stijging van de vervangingsvraag enerzijds en een behoefte aan extra personeel in met name de zorgsector anderzijds. Dit betekent dat er concurrentie op de arbeidsmarkt ontstaat, die ertoe leidt dat werkgevers extra hun best moeten doen om goede werknemers te behouden, maar ook om de juiste arbeidskrachten te vinden om hun vacatures te vervullen. Dit biedt mogelijkheden voor groepen op de arbeidsmarkt die nog niet volwaardig participeren.

De regering streeft naar een efficiënte werking van de arbeidsmarkt waarbij de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voorop staat. Het verkrijgen en behouden van betaald werk is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van mensen zelf. De overheid ondersteunt alleen de mensen die dat écht nodig hebben. Bij dat streven past een andere verhouding tussen de rollen en verantwoordelijkheden van overheid, burgers en bedrijven dan voorheen.

De ambitie is daarbij om met minder middelen een vergelijkbaar niveau te bereiken. Het is daarom van belang de beschikbare middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Een effectievere inzet van middelen is te bereiken door de beschikbare middelen uitsluitend in te zetten voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkloosheid ontstaat nagenoeg altijd wegens vraaguitval. Inzet van re-integratiemiddelen neemt de vraaguitval niet weg, maar richt zich op het wegnemen van in de persoon gelegen belemmeringen. De regering is van mening dat zij die een uitkering ontvangen op grond van de Werkloosheidswet (WW) het meest kansrijk zijn binnen de groep werkzoekenden. WW-gerechtigden hebben in het algemeen recente werkervaring en hebben daarbij veelal geen in de persoon gelegen belemmeringen die werkhervatting in de weg staan. Inzet van re-integratiemiddelen is vanuit deze invalshoek voor WW-gerechtigden niet effectief. De regering zal daarom, conform het regeerakkoord (Kamerstukken II 2010/2011, 32 417, nr. 15), met ingang van 1 januari 2012 niet langer re-integratiebudget inzetten voor WW-gerech-tigden. Hiermee kiest de regering voor een selectieve inzet van middelen, gericht op de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Daarnaast wordt het budget voor bemiddeling gehalveerd, conform de beleidsmatige taakstelling uit het regeerakkoord (Kamerstukken II 2010/2011, 32 417, nr. 15). Mede daarom vindt een verandering plaats in de dienstverlening aan werkzoekenden door het WERKbedrijf van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV). Het uitgangspunt wordt dat (naast inschrijving) bemiddeling primair langs digitale weg plaatsvindt, aansluitend en aanvullend op de dienstverlening van gemeenten en private partijen zoals uitzendbureaus en andere bemiddelaars. Ook de handhaving geschiedt voornamelijk digitaal. Door de nadruk te leggen op digitale dienstverlening1 kan met minder capaciteit een adequate dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers worden geboden. De samenwerking ten aanzien van diensten aan werkgevers blijft bestaan, maar zal vooral op regionaal niveau vorm krijgen.

De belangrijkste taak van UWV WERKbedrijf is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. UWV verschaft informatie over de landelijke, regionale en sectorale arbeidsmarktsituatie, zodat onder meer inzicht ontstaat in welke sectoren krimp aan de orde is en in welke sectoren juist baanopeningen gevonden kunnen worden (groeisectoren). Door inzicht in de arbeidsmarktsituatie kan de werkgever zijn (met ontslag bedreigde) werknemers zoveel mogelijk zelf naar ander werk begeleiden en worden werkzoekenden in staat gesteld om werk te vinden. Zo kan werkloosheid worden voorkomen. De overheid is pas aan zet als private partijen er niet in zijn geslaagd mensen aan het werk te houden.

De wetswijziging past in het streven van deze regering naar een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid met meer eigen verantwoordelijkheid voor zowel burgers als bedrijven. De dienstverlening wordt moderner door een breed gebruik van digitale mogelijkheden.

De opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak, en hiermee de beëindiging van de financiering per 1 juli 2012, past eveneens in het streven van dit kabinet om te besparen op de uitgaven van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en een amendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

Documenten

(63 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722937
Experimenteel onderzoek intensieve dienstverlening versus basisdienstverlening bij UWV (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722925
Beoordeling beleidsdoorlichting SUWI (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722923
Technische verkenning besparingsopties artikel 11 (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722679
SUWI-evaluatie 2015 De uitgestoken hand (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722673
SUWI-evaluatie 2015 Zijn de vooringevulde gegevens juist (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722667
SUWI-evaluatie Wordt aan gewerkt.nl (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722663
SUWI-evaluatie en beleidsdoorlichting artikel 11 (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, bijlage bij nr. G     BLG722661
Reactie van het kabinet op de Evaluatie van de Wet SUWI (bijlage bij 33065,nr.G) -
 
1 12 april 2016, brief, nr. G     KST33065G
Brief inzake Evaluatie van de Wet SUWI en beleidsdoorlichting artikel 11
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 9 oktober 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33065, 19, 20; ...     HTK20122013-10-8
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 9 oktober 2012) -
vergadering: 9 oktober 2012
 
S 17 augustus 2012, verbeterblad Staatsblad, Stb. 2012, 224-n1    
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies -
 
S 12 juni 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 251    
Besluit van 4 juni 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies -
 
2 5 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HTK20112012-83-13
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 mei 2012) -
vergadering: 15 mei 2012
 
S 30 mei 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 224    
Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies -
 
2 15 mei 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33065, 12, 14; ...     HTK20112012-83-9
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 15 mei 2012) -
vergadering: 15 mei 2012
 
1 8 mei 2012, stemming(en), 33065     HEK20112012-28-4
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (33065) -
vergadering: 8 mei 2012
 
1 8 mei 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HEK20112012-28-10
Lijst van besluiten (dinsdag 8 mei 2012) -
vergadering: 8 mei 2012
 
1 8 mei 2012, brief, nr. F     KST33065F
Brief regering; Personeelsomvang UWV als ook het CWI wordt meegenomen
 
1 24 april 2012, behandeling, 33065     HEK20112012-27-4
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (33065) -
vergadering: 24 april 2012
 
1 19 april 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. E     KST33065E
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 18 april 2012, verslag, nr. D     KST33065D
Verslag
 
1 17 april 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HEK20112012-26-7
Lijst van besluiten (dinsdag 17 april 2012) -
vergadering: 17 april 2012
 
1 11 april 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HEK20112012-24-6
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 27 maart 2012) -
vergadering: 27 maart 2012
 
1 30 maart 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST33065C
Memorie van antwoord
 
1 30 maart 2012, voorlopig verslag, nr. B     KST33065B
Voorlopig verslag
 
2 20 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065, 10, 18, 19, 20     HTK20112012-57-12
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 29 februari 2012) -
vergadering: 29 februari 2012
 
1 13 maart 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065     HEK20112012-22-4
Lijst van besluiten (dinsdag 13 maart 2012) -
vergadering: 13 maart 2012
 
1 13 maart 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33065A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 2 maart 2012, gewijzigde motie, nr. 22     KST3306522
Gewijzigde motie Van Hijum (ter vervanging van 33065 nr.10), over intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling
vergadering: 28 februari 2012
 
2 28 februari 2012, amendement, nr. 21     KST3306521
Amendement Klaver/Vermeij ter vervanging van nr 18 over het niet verplicht terugvorderen van een uitkering
 
2 28 februari 2012, brief, nr. 20     KST3306520
Brief regering; Reactie n.a.v. de motie-Van Hijum (33 065, nr. 10) inzake intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling en geeft de minister een actuele stand van zaken van de experimenten van-werk-naar-werk
 
2 28 februari 2012, brief, nr. 19     KST3306519
Brief regering; Reactie op het amendement Klaver over het niet verplicht terugvorderen van een uitkering (33 065, nr. 18)
 
2 28 februari 2012, amendement, nr. 18     KST3306518
Amendement Klaver over het niet verplicht terugvorderen van een uitkering
 
2 28 februari 2012, stemming(en), 33065; 33065; 10; 33065; 11; 33065; 13; 33065; 15; 33065; 16; 33065; 17; 33065; 22     HTK20112012-56-13
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet SUWI in verband met aanpassing van de dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (33065) -
vergadering: 28 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 17     KST3306517
Motie Klaver over behoud van loopbaanbegeleiding in het eerste jaar van werkloosheid
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 16     KST3306516
Motie Vermeij en Klaver over voortzetting van succesvolle pilots
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 15     KST3306515
Motie Vermeij over aanhouden van het wetsvoorstel
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 14     KST3306514
Motie Vermeij en Klaver over over evaluatie van de dienstverlening
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 13     KST3306513
Motie Koser Kaya over digitale coaching
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 12     KST3306512
Motie Koser Kaya en Klaver over over aandachtspunten voor de monitoring
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 11     KST3306511
Motie Koser Kaya c.s. over gegevensuitwisseling zichtbaar maken voor klanten
vergadering: 16 februari 2012
 
2 17 februari 2012, motie, nr. 10     KST3306510
Motie Van Hijum over intensivering van van-werk-naar-werkbemiddeling
vergadering: 16 februari 2012
 
2 16 februari 2012, nota van wijziging, nr. 9     KST330659
Derde nota van wijziging
 
2 16 februari 2012, behandeling, 33065; 33065; 10; 33065; 11; 33065; 12; 33065; 13; 33065; 14; 33065; 15; 33065; 16; 33065; 17     HTK20112012-55-10
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet SUWI in verband met aanpassing van de dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies (33065) -
vergadering: 16 februari 2012
 
2 31 januari 2012, nota van wijziging, nr. 8     KST330658
Tweede nota van wijziging
 
2 18 januari 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33065; ...     HTK20112012-42-4
Regeling van werkzaamheden (woensdag 18 januari 2012) -
vergadering: 18 januari 2012
 
2 5 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HTK20112012-20-24
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 8 november 2011) -
vergadering: 8 november 2011
 
2 4 januari 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33065; ...     HTK20112012-17-30
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 1 november 2011) -
vergadering: 1 november 2011
 
2 20 december 2011, nota van wijziging, nr. 7     KST330657
Nota van wijziging
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past tien wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 16-02-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
Y.J. (Eddy) van Hijum 16-02-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
M.E. (Matthijs) Huizing 16-02-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
F. (Fatma) Koşer Kaya 16-02-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
J.F. (Jesse) Klaver 16-02-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 16-02-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
H.G.J. (Henk) Kamp 16-02-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
H.G.J. (Henk) Kamp 16-02-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
P. (Paul) de Krom 16-02-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Tweede termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 16-02-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
Y.J. (Eddy) van Hijum 16-02-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
M.E. (Matthijs) Huizing 16-02-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
F. (Fatma) Koşer Kaya 16-02-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
F. (Fatma) Koşer Kaya 16-02-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
F. (Fatma) Koşer Kaya 16-02-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
F. (Fatma) Koşer Kaya 16-02-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 16-02-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 16-02-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
J.F. (Jesse) Klaver 16-02-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
H.G.J. (Henk) Kamp 16-02-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
H.G.J. (Henk) Kamp 16-02-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
H.G.J. (Henk) Kamp 16-02-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
P. (Paul) de Krom 16-02-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Eerste termijn Eerste Kamer

E.M. (Esther-Mirjam) Sent 24-04-2012 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
P. (Peter) Ester 24-04-2012 CU P. (Peter) Ester i
Ch.P. (Tof) Thissen 24-04-2012 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
R.F. (Bob) Ruers 24-04-2012 SP R.F. (Bob) Ruers i
M.C. (Marijke) Scholten 24-04-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
H.G.J. (Henk) Kamp 24-04-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
P. (Paul) de Krom 24-04-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Tweede termijn Eerste Kamer

E.M. (Esther-Mirjam) Sent 24-04-2012 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
P. (Peter) Ester 24-04-2012 CU P. (Peter) Ester i
Ch.P. (Tof) Thissen 24-04-2012 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
R.F. (Bob) Ruers 24-04-2012 SP R.F. (Bob) Ruers i
M.C. (Marijke) Scholten 24-04-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
H.G.J. (Henk) Kamp 24-04-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
P. (Paul) de Krom 24-04-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Overheidsinstellingen, Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen, Werkloosheidsuitkeringen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.