33241 nl - wetsvoorstel
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Dit wetsvoorstel werd op 8 mei 2012 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de Ziektewet en enige andere wetten aan te passen teneinde ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 12 oktober 2012 (Stb. 2012, 464). Inwerkingtredingsbesluiten zijn gepubliceerd op 19 oktober 2012 (Stb. 2012, 483), 19 juni 2013 (Stb. 2013, 214) en 23 april 2015 (Stb. 2015, 151).

Kerngegevens

Ingediend
8 mei 2012

Volledige titel
Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. (Henk) Kamp i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In het afgelopen decennium is het ziekteverzuim en de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen fors gedaald. Het gevoerde beleid door middel van de Wet verbetering Poortwachter (WVP), de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (Wet VLZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA) heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Uit evaluatie (van onder meer de Wet WIA) blijkt echter dat dit effect vooral is opgetreden bij werknemers met een vast dienstverband. Voor degenen met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) heeft het gevoerde beleid dit effect niet gehad. Het langdurig ziekteverzuim en instroom in de Wet WIA van deze groep ligt nog steeds op een onverminderd hoog niveau en stijgt bovendien. In de ogen van de regering is dit ongewenst en zijn maatregelen gewenst om dit terug te dringen.

Met dit wetsvoorstel wordt daartoe de activerende werking van de ZW versterkt en wordt de prikkelwerking van de financieringssystematiek van de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) uit de Wet WIA verbeterd. De regering beoogt hiermee niet alleen de werkhervatting van de zieke werknemers zonder werkgever te stimuleren maar ook het langdurig ziekteverzuim terug te dringen en de instroom van ZW-gerechtigden in de Wet WIA te voorkomen. Daartoe wordt in dit wetsvoorstel een samenhangend en evenwichtig pakket van maatregelen voorgesteld.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

Documenten

(48 stuks, sortering chronologisch)   sortering omkeren

2 4 mei 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HTK20112012-80-6
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 24 april 2012) -
vergadering: 24 april 2012
 
2 8 mei 2012, koninklijke boodschap, nr. 1     KST332411
Koninklijke boodschap
 
2 8 mei 2012, voorstel van wet, nr. 2     KST332412
Voorstel van wet
 
2 8 mei 2012, memorie van toelichting, nr. 3     KST332413
Memorie van toelichting
 
2 8 mei 2012, advies Raad van State en nader rapport, nr. 4     KST332414
Advies Raad van State en nader rapport
 
2 5 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HTK20112012-83-13
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 mei 2012) -
vergadering: 15 mei 2012
 
2 18 juni 2012, verslag, nr. 5     KST332415
Verslag
 
2 2 juli 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. 6     KST332416
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 2 juli 2012, nota van wijziging, nr. 7     KST332417
Nota van wijziging
 
2 3 juli 2012, behandeling, 33241; 33241; 14; 33241; 15; 33241; 16; 33241; 17; 33241; 18; 33241; 19; 33241; 20; 33241; 21     HTK20112012-103-28
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ( 33241 ) -
vergadering: 3 juli 2012
 
2 3 juli 2012, nota van wijziging, nr. 8     KST332418
Tweede nota van wijziging
 
2 4 juli 2012, amendement, nr. 9     KST332419
Amendement Klaver waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen.
 
2 4 juli 2012, amendement, nr. 10     KST3324110
Amendement Klaver/Ortega-Martijn ter vervanging van nr. 9, waarmee een evaluatiebepaling in het wetvoorstel wordt opgenomen
 
2 4 juli 2012, amendement, nr. 12     KST3324112
Amendement Klaver c.s. ter vervanging van nr. 10, waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen
 
2 4 juli 2012, amendement, nr. 13     KST3324113
Amendement Vermeij c.s. ter vervanging van nr. 11 over het schrappen van de arbeidsverledeneis
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 14     KST3324114
Motie Klaver c.s. over begeleiding van zieke werklozen
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 15     KST3324115
Motie Vermeij/Ulenbelt over aanhouden van het wetsvoorstel
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 16     KST3324116
Motie Huizing over een anticumulatieregeling voor Ziektewet- en WW-uitkeringen
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 17     KST3324117
Motie Huizing/Hijum over het oprekken van de loonsomgrens voor kleine werkgevers
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 18     KST3324118
Motie Van den Besselaar over eenduidige definities
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 19     KST3324119
Motie Van den Besselaar over het hanteren van de voorhangprocedure
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 20     KST3324120
Motie Verhoeven c.s. over vangnetters met psychosociale problemen
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, motie, nr. 21     KST3324121
Motie Van Hijum c.s. over werkhervatting van vangnetters
vergadering: 3 juli 2012
 
2 4 juli 2012, gewijzigd amendement, nr. 22     KST3324122
Gewijzigd amendement Klaver c.s ter vervanging van nr. 12, waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen
 
2 5 juli 2012, stemming(en), 33241; 33241; 14; 33241; 15; 33241; 16; 33241; 17; 33241; 18; 33241; 19; 33241; 20; 33241; 21     HTK20112012-105-22
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ( 33241 ) -
vergadering: 5 juli 2012
 
1 6 juli 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33241A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 9 juli 2012, brief, nr. 23     KST3324123
Brief regering; Ontwikkeling aantal flexibele krachten
 
1 14 september 2012, voorlopig verslag, nr. B     KST33241B
Voorlopig verslag - Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsonge-schiktheid vangnetters)
 
1 14 september 2012, bijlage bij nr. B     BLG184550
Bijlage bij voorlopig verslag 33241 (bijlage bij 33241,nr.B) -
 
1 14 september 2012, bijlage bij nr. B     BLG184551
Brief van Verbond van Verzekeraars d.d. 10 september 2012 (bijlage bij 33241,nr.B) -
 
1 14 september 2012, bijlage bij nr. B     BLG184553
Rapport SCP van 21 augustus 2012 inzake Belemmerd aan het werk (bijlage bij 33241,nr.B) -
 
1 14 september 2012, bijlage bij nr. B     BLG184552
Brief van Verbond van Verzekeraars d.d. 10 september 2012 (bijlage bij 33241,nr.B) -
 
1 18 september 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST33241C
Memorie van antwoord
 
1 25 september 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HEK20122013-1-9
Lijst van besluiten (dinsdag 25 september 2012) -
vergadering: 25 september 2012
 
1 26 september 2012, eindverslag, nr. D     KST33241D
Eindverslag
 
1 1 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HEK20112012-38-10
Lijst van besluiten (dinsdag 11 september 2012) -
vergadering: 11 september 2012
 
1 1 oktober 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HEK20112012-38-11
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 11 september 2012) -
vergadering: 11 september 2012
 
1 2 oktober 2012, behandeling, 33241     HEK20122013-2-7
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ( 33241 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
1 2 oktober 2012, behandeling, 33241     HEK20122013-2-9
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) ( 33241 ) -
vergadering: 2 oktober 2012
 
S 12 oktober 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 464    
Wet van 4 oktober 2012 tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) -
 
S 19 oktober 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 483    
Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters -
 
2 2 november 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HTK20122013-8-8
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 3 oktober 2012) -
vergadering: 3 oktober 2012
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241, 23; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
2 24 mei 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33241; ...     HTK20122013-62-10
Lijst van ingekomen stukken (donderdag 14 maart 2013) -
vergadering: 14 maart 2013
 
S 4 juni 2013, verbeterblad Staatsblad, Stb. 2012, 464-n1    
Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters -
 
S 19 juni 2013, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2013, 214    
Besluit van 6 juni 2013 tot wijziging van het besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters -
 
2 5 november 2013, amendement, nr. 11     KST3324111
Amendement Vermeij over het schrappen van de arbeidsverledeneis.
 
S 23 april 2015, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2015, 151    
Besluit van 13 april 2015 tot wijziging van het Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Stb. 483) en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015 (Stb. 516) -
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past tien wetten aan, waaronder:
 • Ziektewet
  Wet van 5 juni 1913, tot regeling der arbeiders-ziekteverzekering

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

J.F. (Jesse) Klaver 03-07-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
R.A. (Roos) Vermeij 03-07-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
P. (Paul) Ulenbelt 03-07-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
M.E. (Matthijs) Huizing 03-07-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 03-07-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
F. (Fatma) Koşer Kaya 03-07-2012 D66 F. (Fatma) Koşer Kaya i
C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 03-07-2012 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
Y.J. (Eddy) van Hijum 03-07-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
H.G.J. (Henk) Kamp 03-07-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Tweede termijn Tweede Kamer

J.F. (Jesse) Klaver 03-07-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
R.A. (Roos) Vermeij 03-07-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 03-07-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
P. (Paul) Ulenbelt 03-07-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
M.E. (Matthijs) Huizing 03-07-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
M.E. (Matthijs) Huizing 03-07-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
M.E. (Matthijs) Huizing 03-07-2012 VVD M.E. (Matthijs) Huizing i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 03-07-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 03-07-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
K. (Kees) Verhoeven 03-07-2012 D66 K. (Kees) Verhoeven i
C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn 03-07-2012 CU C.A. (Cynthia) Ortega-Martijn i
Y.J. (Eddy) van Hijum 03-07-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
Y.J. (Eddy) van Hijum 03-07-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
H.G.J. (Henk) Kamp 03-07-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Eerste termijn Eerste Kamer

P. (Paul) de Krom 02-10-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Tweede termijn Eerste Kamer

E.M. (Esther-Mirjam) Sent 02-10-2012 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
M.B. (Marijke) Vos 02-10-2012 GL M.B. (Marijke) Vos i
R.F. (Bob) Ruers 02-10-2012 SP R.F. (Bob) Ruers i
A.H. (Anne) Flierman 02-10-2012 CDA A.H. (Anne) Flierman i
P. (Paul) de Krom 02-10-2012 Staatssecretaris P. (Paul) de Krom i

Derde termijn Eerste Kamer

A.H. (Anne) Flierman 02-10-2012 CDA A.H. (Anne) Flierman i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, WIA, Ziekteverzuim.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.