33290 nl - wetsvoorstel
Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Dit wetsvoorstel werd op 11 juni 2012 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Kamp i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het, in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting en in samenhang daarmee ook de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 18 juli 2012 (Stb. 2012, 328). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd, eveneens op 18 juli 2012 (Stb. 2012, 329).

Kerngegevens

Ingediend
11 juni 2012

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. (Henk) Kamp i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De staatssecretaris van Financiën

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

In het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012 is als onderdeel van de aanvullende maatregelen, en in overeenstemming met de verplichtingen krachtens het Europlus Pact, vastgelegd dat de pensioengerechtigde leeftijd zal worden verhoogd. Een eerste stap wordt in 2013 gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met één maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd - in stappen - verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld. Er is afgesproken dat een overgangsregeling de omvang van de inkomensgevolgen kan beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Met deze maatregel wordt uitsluitend de nieuwe opbouw geraakt. In aanvulling op de verhoging van de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast. Per saldo wordt structureel 700 miljoen euro bespaard op de fiscale faciliëring voor aanvullend pensioen (‘Witteveenkader’).

Het voorliggende wetsvoorstel voorziet in de uitwerking van deze in het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012 gemaakte afspraken en leidt ertoe dat in 2013 de AOW-leeftijd wordt verhoogd met één maand naar 65 jaar en één maand. In 2014 en 2015 wordt de AOW-leeftijd jaarlijks eveneens met één maand verhoogd, voor de periode 2016 tot en met 2018 jaarlijks met twee maanden en voor 2019 met drie maanden, zodat in 2019 de AOW-leeftijd 66 jaar is. In de periode 2020 tot en met 2023 wordt jaarlijks de AOW-leeftijd eveneens met drie maanden verhoogd, zodat in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar is. Voorts wordt vanaf 2024 de AOW-leeftijd op gezette tijden aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting in stappen van drie maanden per jaar. Jaarlijks wordt bezien of de ontwikkeling van de levensverwachting aanleiding geeft om de AOW-leeftijd te verhogen.

In het Witteveenkader wordt de pensioenrichtleeftijd in 2014 verhoogd naar 67 jaar. Vervolgens wordt deze pensioenrichtleeftijd net als de AOW-leeftijd gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Een verhoging van de pensioenrichtleeftijd vindt, anders dan bij de AOW-leeftijd, steeds plaats in stappen van een jaar. Daarnaast worden de maximumopbouwpercentages voor middelloonregelingen en eindloonregelingen aangepast en wordt dienovereenkomstig de ruimte voor opbouw op basis van beschikbare premiestelsel aangepast. Op pensioenaanspraken die tot 2014 zijn opgebouwd blijft het huidige Witteveenkader van toepassing. De wijzigingen zien enkel op (toekomstige) pensioenopbouw, zodat bestaande aanspraken niet worden geraakt.

De overige sociale verzekeringen en sociale voorzieningen zullen doorlopen tot de nieuwe AOW-leeftijd. De in verband daarmee noodzakelijke aanpassing van de sociale zekerheidswetten en ook de vanwege dit wetsvoorstel benodigde aanpassing van andere wetten, zijn niet in dit wetsvoorstel opgenomen. Die wijzigingen zullen worden geregeld in een algemene maatregel van bestuur op basis van de in dit voorstel opgenomen tijdelijke delegatiegrondslag (artikel V). Na de plaatsing in het Staatsblad van deze algemene maatregel van bestuur zal een wetsvoorstel van gelijke strekking zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal worden ingediend.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en twee amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties en in de Eerste Kamer vijf moties ingediend.

Documenten

(67 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 4 juni 2013, brief, nr. Q     KST33290Q
Brief inzake Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 
1 4 juni 2013, bijlage bij nr. Q     BLG228435
Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW bij 33290 ek-Q (bijlage bij 33290,nr.Q) -
 
1 4 juni 2013, bijlage bij nr. Q     BLG228437
Uitvoeringstoets Sociale Verzekeringsbank bij 33290 ek-Q (bijlage bij 33290,nr.Q) -
 
1 27 maart 2013, bijlage bij nr. P     BLG216100
Brief aan Voorzitter Tweede Kamer bij 33290 ek-P (bijlage bij 33290,nr.P) -
 
1 27 maart 2013, bijlage bij nr. P     BLG216098
Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW bij 33290 ek-P (bijlage bij 33290,nr.P) -
 
1 27 maart 2013, brief, nr. P     KST33290P
Brief inzake tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW
 
2 7 maart 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...     HTK20122013-40-9
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 16 januari 2013) -
vergadering: 16 januari 2013
 
2 7 februari 2013, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...; 33290, 15, 16; ...     HTK20122013-2-6
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 19 september 2012) -
vergadering: 19 september 2012
 
1 25 januari 2013, brief, nr. O     KST33290O
Brief inzake contouren overbruggingsregeling
 
1 18 januari 2013, brief, nr. N     KST33290N
Brief inzake toezegging in verband met Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
 
2 30 oktober 2012, regeling van werkzaamheden, ...; 33290, 14     HTK20122013-16-6
Regeling van werkzaamheden (dinsdag 30 oktober 2012) -
vergadering: 30 oktober 2012
 
V 17 oktober 2012, 33290; 3; 33287; D; 33145; 33187; 33245; 29515; 327; 29515; 330; 31066; 117; 32121; 25; 32359; 2; 32500-VI; M; 32637; 32; 32740; 1; 33003; 3; 33003; 54; 33121; 31; 33121; J; 33280; 1; 33287; 23; 33287; 3     STCRT201220949
Advies Raad van State betreffende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) -
 
1 19 september 2012, verslag, nr. M     KST33290M
Verslag van een informatiebijeenkomst - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verho-ging AOW- en pensioenrichtleeftijd)
 
2 23 augustus 2012, brief, nr. 16     KST3329016
Brief regering; Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd
 
2 23 augustus 2012, Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB); BLG: bijlage, Stb. 2012, 361     BLG182006
Besluit van 2 augustus 2012 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de verhoging van de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat (Besluit aanpassing wetten inzake verhoging AOW-leeftijd) -
 
1 30 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290     HEK20112012-37-23
Lijst van ingekomen stukken (maandag 9 juli 2012) -
vergadering: 9 juli 2012
 
2 19 juli 2012, brief, nr. 15     KST3329015
Brief regering; Mogelijkheden om bij werkgevers meer bekendheid te geven aan regelingen die de arbeidsmarktpositie van ouderen (werkenden en werkzoekenden) verbeteren
 
S 18 juli 2012, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2012, 329    
Besluit van 12 juli 2012 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd -
 
S 18 juli 2012, bekendmaking wet, Stb. 2012, 328    
Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) -
 
1 11 juli 2012, motie, nr. L     KST33290L
Motie over een betere overgangsmaatregel voor mensen met alleen AOW en/of een klein aanvullend pensioen dan wel een klein vermogen
 
1 11 juli 2012, motie, nr. K     KST33290K
Motie over een zorgvuldige behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer
 
1 11 juli 2012, motie, nr. J     KST33290J
Motie over bevordering dat de beeindiging van een arbeidsovereenkomst van rechtswege gelijk zal zijn aan de pensioenleeftijd van 67 jaar
 
1 11 juli 2012, motie, nr. I     KST33290I
Motie over het laten vervallen van het doorwerkvereiste
 
1 11 juli 2012, motie, nr. H     KST33290H
Motie over de introductie van een tijdelijke flexibele AOW
 
1 11 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290     HEK20112012-34-12
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 26 juni 2012) -
vergadering: 26 juni 2012
 
1 10 juli 2012, nota naar aanleiding van het verslag, nr. G     KST33290G
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 10 juli 2012, verslag, nr. F     KST33290F
Verslag
 
1 9 juli 2012, stemming(en), 33046; 33290; 33290; H; 33290; I; 33290; J; 33290; K; 33290; L     HEK20112012-37-20
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
publicatie: 31 juli 2012 vergadering: 9 juli 2012
 
1 9 juli 2012, behandeling, 33046; 33290; 33290; H; 33290; I; 33290; J; 33290; K; 33290; L     HEK20112012-37-15
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
vergadering: 9 juli 2012
 
1 9 juli 2012, behandeling, 33046; 33290     HEK20112012-37-13
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
vergadering: 9 juli 2012
 
1 9 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...     HEK20112012-37-22
Lijst van besluiten (maandag 9 juli 2012) -
vergadering: 9 juli 2012
 
1 9 juli 2012, bijlage bij nr. D     BLG176600
Brieven van 2 juli 2012 inzake informatiebijeenkomst AOW wetgeving (bijlage bij 33290,nr.D) -
 
1 9 juli 2012, brief, nr. D     KST33290D
Brief inzake toestemming functionarissen UWV en SVB voor deelname aan informatiebijeenkomst
 
2 4 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...; 33290, 5; ...     HTK20112012-94-23
Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 12 juni 2012) -
vergadering: 12 juni 2012
 
1 3 juli 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...     HEK20112012-36-9
Lijst van besluiten (dinsdag 3 juli 2012) -
vergadering: 3 juli 2012
 
1 2 juli 2012, bijlage bij nr. C     BLG175442
Overzicht bij 33290 ek-C (bijlage bij 33290,nr.C) -
 
1 2 juli 2012, bijlage bij nr. C     BLG175439
Advies bij 33290 ek-C (bijlage bij 33290,nr.C) -
 
1 2 juli 2012, memorie van antwoord, nr. C     KST33290C
Memorie van antwoord
 
1 2 juli 2012, voorlopig verslag, nr. B     KST33290B
Voorlopig verslag
 
2 26 juni 2012, lijst(en) van besluiten en ingekomen stukken, ...; 33290; ...     HTK20112012-92-12
Lijst van ingekomen stukken (woensdag 6 juni 2012) -
vergadering: 6 juni 2012
 
1 25 juni 2012, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33290A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 22 juni 2012, motie, nr. 14     KST3329014
Motie Klaver c.s. over de mogelijkheden voor een flexibele AOW
vergadering: 21 juni 2012
 
2 22 juni 2012, motie, nr. 13     KST3329013
Motie Besselaar/de Jong over het intrekken van het wetsvoorstel
vergadering: 21 juni 2012
 
2 21 juni 2012, stemming(en), 33290; 33290; 13; 33290; 14     HTK20112012-99-17
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
vergadering: 21 juni 2012
 
2 21 juni 2012, behandeling, 33290; 33290; 13; 33290; 14     HTK20112012-99-8
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
vergadering: 21 juni 2012
 
2 21 juni 2012, behandeling, 33290     HTK20112012-99-5
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) ( 33290 ) -
vergadering: 21 juni 2012
 
2 21 juni 2012, behandeling, ...; 33290    
Afhandeling als hamerstuk van een wetsvoorstel
vergadering: 21 juni 2012
 
2 21 juni 2012, behandeling, 00000    
Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) (33290) -
vergadering: 21 juni 2012
 
2 20 juni 2012, amendement, nr. 12     KST3329012
Amendement Vermeij/Hamer over het introduceren van de mogelijkheid het AOW-pensioen op een zelf gekozen moment te laten ingaan
 
2 20 juni 2012, amendement, nr. 11     KST3329011
Amendement Vermeij over het structureel maken van de huidige Wet inkomensvoorziening oudere Werklozen
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past vijf wetten aan, waaronder:
 • Wet op de loonbelasting 1964
  Wet van 16 december 1964, houdende vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940 door een nieuwe wettelijke regeling
 • Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd
  Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd

Woordvoerders

(De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan.)

Eerste termijn Tweede Kamer

E. (Elbert) Dijkgraaf 19-06-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
E. (Elbert) Dijkgraaf 19-06-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
P. (Paul) Ulenbelt 19-06-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
R.A. (Roos) Vermeij 19-06-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 19-06-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
M.I. (Mariëtte) Hamer 19-06-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
C.J. (Carola) Schouten 19-06-2012 CU C.J. (Carola) Schouten i
W. (Wouter) Koolmees 19-06-2012 D66 W. (Wouter) Koolmees i
J.F. (Jesse) Klaver 19-06-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
Y.J. (Eddy) van Hijum 19-06-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
W.J.H. (Helma) Lodders 19-06-2012 VVD W.J.H. (Helma) Lodders i
E. (Elbert) Dijkgraaf 19-06-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
E. (Elbert) Dijkgraaf 19-06-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
P. (Paul) Ulenbelt 19-06-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
R.A. (Roos) Vermeij 19-06-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
R.A. (Roos) Vermeij 19-06-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
M.I. (Mariëtte) Hamer 19-06-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
L.W.E. (Léon) de Jong 19-06-2012 PVV L.W.E. (Léon) de Jong i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 19-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
C.J. (Carola) Schouten 19-06-2012 CU C.J. (Carola) Schouten i
W. (Wouter) Koolmees 19-06-2012 D66 W. (Wouter) Koolmees i
J.F. (Jesse) Klaver 19-06-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
Y.J. (Eddy) van Hijum 19-06-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
W.J.H. (Helma) Lodders 19-06-2012 VVD W.J.H. (Helma) Lodders i
H.G.J. (Henk) Kamp 21-06-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
H.G.J. (Henk) Kamp 21-06-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i
H.G.J. (Henk) Kamp 21-06-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Tweede termijn Tweede Kamer

E. (Elbert) Dijkgraaf 21-06-2012 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
P. (Paul) Ulenbelt 21-06-2012 SP P. (Paul) Ulenbelt i
R.A. (Roos) Vermeij 21-06-2012 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
M.I. (Mariëtte) Hamer 21-06-2012 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 21-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
I.H.C. (Ino) van den Besselaar 21-06-2012 PVV I.H.C. (Ino) van den Besselaar i
C.J. (Carola) Schouten 21-06-2012 CU C.J. (Carola) Schouten i
W. (Wouter) Koolmees 21-06-2012 D66 W. (Wouter) Koolmees i
J.F. (Jesse) Klaver 21-06-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
J.F. (Jesse) Klaver 21-06-2012 GL J.F. (Jesse) Klaver i
Y.J. (Eddy) van Hijum 21-06-2012 CDA Y.J. (Eddy) van Hijum i
W.J.H. (Helma) Lodders 21-06-2012 VVD W.J.H. (Helma) Lodders i
H.G.J. (Henk) Kamp 21-06-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Eerste termijn Eerste Kamer

H.C.P. (Han) Noten 09-07-2012 PvdA H.C.P. (Han) Noten i
R. (Roel) Kuiper 09-07-2012 CU R. (Roel) Kuiper i
M.C. (Marijke) Scholten 09-07-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
C.A. (Kees) de Lange 09-07-2012 OSF C.A. (Kees) de Lange i
Ch.P. (Tof) Thissen 09-07-2012 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
J.G. (Jan) Nagel 09-07-2012 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
R.J. (Reinette) Klever 09-07-2012 PVV R.J. (Reinette) Klever i
W.B. (Wopke) Hoekstra 09-07-2012 CDA W.B. (Wopke) Hoekstra i
J.F.B. (Jos) van Rey 09-07-2012 VVD J.F.B. (Jos) van Rey i
A. (Tuur) Elzinga 09-07-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
H.G.J. (Henk) Kamp 09-07-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Tweede termijn Eerste Kamer

H.C.P. (Han) Noten 09-07-2012 PvdA H.C.P. (Han) Noten i
M.C. (Marijke) Scholten 09-07-2012 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
Ch.P. (Tof) Thissen 09-07-2012 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
J.G. (Jan) Nagel 09-07-2012 50PLUS J.G. (Jan) Nagel i
W.B. (Wopke) Hoekstra 09-07-2012 CDA W.B. (Wopke) Hoekstra i
J.F.B. (Jos) van Rey 09-07-2012 VVD J.F.B. (Jos) van Rey i
A. (Tuur) Elzinga 09-07-2012 SP A. (Tuur) Elzinga i
H.G.J. (Henk) Kamp 09-07-2012 Minister H.G.J. (Henk) Kamp i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: AOW, Pensioenen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.