Gewijzigd amendement Klaver c.s ter vervanging van nr. 12, waarmee een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen - Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 241

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Nr. 22

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KLAVER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 4 juli 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: Na artikel IX wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IXA EVALUATIEBEPALING

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Het effect van dit wetsvoorstel is met enige onzekerheid omgeven. Het is dan ook van belang om te monitoren wat de effecten van deze wijziging in de praktijk zijn. Met dit amendement wordt daarom een evaluatiebepaling opgenomen in de wet. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet en telkens na vier jaar een evaluatie van de wet aan de Staten-Generaal zenden.

Klaver

Ortega-Martijn Koşer Kaya


 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.