Brief regering; Ontwikkeling aantal flexibele krachten - Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 241

Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters)

Nr. 23

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2012

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters (33 241) op dinsdag 3 juli jl. (Handelingen II 2011/12, nr. 103, behandeling wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters), is gevraagd naar een overzicht van de ontwikkeling van het aantal flexibele krachten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met deze brief beantwoord ik aan dat verzoek.

 

Personen x 1 000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal werknemers flex. arbeidsrelatie

818

855

943

1 084

1 132

1 105

1 104

1 120

Werknemers tijd. uitzicht op vast

277

267

304

376

408

401

382

419

Werknemers tijdelijk >= 1 jaar

88

90

98

107

109

125

125

96

Werknemers overig tijdelijk

100

103

102

113

115

120

118

99

Uitzendkrachten

152

179

205

213

205

164

166

172

Oproep- of invalkrachten

99

111

121

137

142

148

164

187

Werknemers vast geen vaste uren

41

41

44

54

59

57

59

59

Tijdelijke werknemers geen vaste uren

61

63

69

84

94

90

91

88

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statline

Het CBS verstaat onder «werknemers met een flexibele arbeidsrelatie» personen die een arbeidsovereenkomst hebben die van beperkte duur is of die niet voor een vast overeengekomen aantal uren in dienst zijn. Hiertoe behoren: werknemers met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast en vaste uren, werknemers met een tijdelijk dienstverband van 1 jaar of langer en vaste uren, werknemers met een overig tijdelijk dienstverband en vaste uren, oproep- en invalkrachten, uitzendkrachten,

werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren en werknemers met een tijdelijk dienstverband zonder vaste uren. Zelfstandigen worden hier niet onder gerekend.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H. G. J. Kamp


 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.