BWBR0031799 nl - wet
Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Deze wet werd op 12 juli 2012 ondertekend en op 18 juli 2012 gepubliceerd (Stb. 2012, 328).

 
Deze wet is gebaseerd op de overweging, dat het, in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting en in samenhang daarmee ook de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen.

Oorspronkelijk wetsvoorstel


Wijzigingen van deze regeling

Ingelogde gebruikers zien hier de in werking getreden en de nog niet in werking getreden wijzigingen van deze wet, alsmede de nog bij de Tweede of de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstellen die deze wet beogen te wijzigen.

Lagereregelgeving

Ingelogde gebruikers zien hier de regelingen die op deze regeling zijn gebaseerd.

Geldende tekst

Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het, in verband met de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de noodzaak ook voor toekomstige generaties een solide stelsel van collectieve voorzieningen zeker te stellen, wenselijk is de leeftijd waarop op grond van de Algemene Ouderdomswet recht op ouderdomspensioen ontstaat met ingang van 2013 stapsgewijs te verhogen naar 66 jaar in 2019 en naar 67 jaar in 2023 en vervolgens te koppelen aan de stijging van de levensverwachting en in samenhang daarmee ook de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel II. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel III. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel V. Tijdelijke delegatiegrondslag

[Vervallen per 02-01-2013]

Artikel VI. Inwerkingtreding

Artikel VII. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  • H. 
    G. J. Kamp

De Staatssecretaris van Financiën,

  • F. 
    H. H. Weekers

Uitgegeven de achttiende juli 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

  • I. 
    W. Opstelten

Tekst op wetten.overheid.nl

Wetstechnische informatie

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.