Lijst van ingekomen stukken (dinsdag 15 mei 2012)

Inhoudsopgave

 1. Tekst
 2. Meer informatie

Tekst

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschappen

Wetsvoorstel inzake Goedkeuring van het op 27 mei 2010 te Parijs tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in belastingzaken (Trb. 2010, 221 en 314) - 33174-(R1974)-5

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers - 14 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo's IenM aan de Kaderwet zbo's) - 33250

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 2 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg - 33253

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 9 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland - 33254

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 9 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek omdat het wenselijk is de langstudeerdersmaatregel voor gehandicapten, chronisch zieken en deeltijdstudenten aan te passen - 33259

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra - 14 mei 2012

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Acht brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 8 mei 2012 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet, gedrukt onder de nummers 31412, 32376, 32549, 32892, 33021, 33023, 33065 en 33090-IXB heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Dertig brieven van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 32169, 32846, 32786, 32782, 32710-X, 32264, 32609-VI, 32710-F, 32710-D, 32874, 32871, 32742, 32609-XIII, 32721, 32473, 33000-VI, 33090-VI, 31841, 32314, 32323, 32577, 32830, 33000-B, 33090-B, 33000-C, 33090-C, 33000-VIII, 33090-VIII, 33000-XVI en 33090-XVI heeft goedgekeurd.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

De volgende initiatieven

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Van Gent, Ortega-Martijn en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) - 33258

Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak - 14 mei 2012

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

Verdrag

Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst, met Partnerschapsovereenkomst inzake de betrekkingen tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst; Berlijn, 9 december 2011 - 33256(R1982)

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 8 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het "International Groundwater Resources Assessment Centre" in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256 en Trb. 2012, 23) - 33257

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal - 9 mei 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De volgende brieven

Afschrift van de brief aan de Groep Nijhof te Donkerbroek inzake gewetensbezwaarden identificatie en registratie (I&R) paardachtigen (sts ELI) - 2012Z08929

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker - 25 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Effect op TOG-regeling voor ouders van thuiswonende kinderen met een auditieve en/of communicatieve beperking - 2012Z09027

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 26 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Koşer Kaya en Blok tot wijziging van de Pensioenwet met betrekking tot een evenwichtige samenstelling van en de medezeggenschap in pensioenfondsbesturen door de Koningin - 2012Z09153

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp - 27 april 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Antwoord op het verzoek n.a.v. de brief van the Olivine Foundation (min ELI) - 2012Z09221

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de brief van de heer A. de H. uit Den Helder over het mogelijke optreden van het Korps Marinebrandweer buiten het Nieuwe Haventerrein - 2012Z09443

minister van Defensie, J.S.J. Hillen - 4 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Aanbieding afschrift van de brief inzake het onderwerp kinderwens bij mensen met een licht verstandelijke beperking - 2012Z09459

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 4 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van het antwoord op de brief van S&W consultants BV te Veenendaal van 15 maart 2012 over de effecten van kortingen en beheersmodel medisch specialistische zorg - 2012Z09496

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief om bij Centraal Tuchtcollege bijzondere aandacht te vragen voor een zaak m.b.t. medische missers in Nederland - 2012Z09499

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 7 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op de petitie Fier Fryslân - 2012Z09500

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Uitstel reactie op brief van Fier Fryslan m.b.t. het actieplan rijksbrede aanpak loverboyproblematiek - 2012Z09510

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner - 7 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Wegener Stichting m.b.t. het Academisch Ziekenhuis Maastricht - 2012Z09522

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de brief aan de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie (NVRO) over de uitstroom van de radiotherapie uit de Wbmv - 2012Z09526

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie op een brief met een voorstel voor besparingen op medische hulpmiddelen - 2012Z09528

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Ambtelijke briefing inzake Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75 i/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334) (33197) - 2012Z09548

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Vergunning conform de Wet Afbreking Zwangerschap (Waz) aan het Gynaecologisch Centrum Dermout & Albicher - 2012Z09566

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Toestemming gesprek met de Inspecteur-generaal van het Onderwijs op 15 mei 2012 - 2012Z09577

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart - 8 mei 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Brief derden

Verzoek om aandacht voor de ontwikkeling van Nederland - 2012Z09172

 • F. 
  Jongen - 27 april 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Open brief m.b.t. verzoek aan Nationaal Comité om verantwoording te nemen voor "Foute Keuze" - 2012Z09347

S.L. de Leeuw - 2 mei 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

Reactie m.b.t. inkomensafhankelijke huurverhoging - 2012Z09446

 • M. 
  Smits - 26 april 2012

Ter inzage gelegd op de griffie

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van

 • a. 
  de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
  • Wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) (33241);
  • Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de nadere aanduiding van enige begrippen uit deze wet en enige andere wijzigingen (33244);
 • b. 
  de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
  • Wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg (33243);
  • Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg (33253);
 • c. 
  de vaste commissie voor Financiën:
  • Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2012) (33245);
  • Wijziging van de Wet op de internationale bijstandverlening bij de heffing van belastingen (33246);
  • Uitvoering van Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 van de Raad van 11 november 1996 betreffende de controles en verificaties ter plaatse die door de Commissie worden uitgevoerd ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen tegen fraudes en andere onregelmatigheden (PbEG 1996, L 292) (Wet op de verlening van bijstand aan de Europese Commissie bij controles en verificaties ter plaatse) (33247);
 • d. 
  de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu:
  • Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo's IenM aan de Kaderwet zbo's) (33250);
  • Voorstel van wet van de leden Monasch, Bashir, Van Gent en Verhoeven tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 teneinde inbesteding van openbaar vervoer mogelijk te maken in een plusregio die de gemeente Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam of Utrecht omvat (Wet Aanbestedingsvrijheid OV grote steden) (32 845);
 • e. 
  de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:
  • Goedkeuring van de Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 27 september 2011 tot reparatie van enkele wetten, algemene maatregelen van bestuur en een regeling op het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in Caribisch Nederland (33254).
 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.