Lijst van ingekomen stukken (woensdag 3 oktober 2012)

Inhoudsopgave

Tekst

8 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 2 oktober 2012, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 31929, 32007, 32845, 33207 en 33241 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering

Aanbieding richtsnoeren ESM n.a.v. de Eurogroep van 14 september 2012 - 21501-07-943

minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van het verslag van de vergadering van Eurogroep en de informele Ecofin-Raad van 14 en 15 september 2012 te Nicosia, Cyprus - 21501-07-944

minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Overleg ministers van Financiën Finland, Duitsland en Nederland op 25 september 2012 - 21501-07-945

minister van Financiën, J.C. de Jager - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt - 22112-1475

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Besluit “Culturele Hoofdsteden van Europa” 2020 tot 2033 - 22112-1476

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling Industriebeleid voor industrie voor veiligheidsproducten - 22112-1477

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Wijziging verordening marktmisbruik en richtlijn strafrechtelijke sancties marktmisbruik - 22112-1478

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het verzoek van Lid Berndsen om een debat met betrekking tot de weerstand die er is tegen algemene invoering van de ‘wietpas’ - 24077-291

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Deskundigenoordeel UWV - 26448-477

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek Constructieve veiligheid metselwerk gevels en Brandveiligheid woningscheidende constructies - 28325-150

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding onderzoek ECN Effecten invoering producententarief - 29023-137

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding rapport “Politiële bewapening in perspectief” over het gebruik en de effectiviteit van pepperspray en wapenstok - 29628-330

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek ‘koopstarters op de woningmarkt’ - 31757-47

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Van Ojik c.s. (32175, nr. 38) m.b.t. opschorting maatregelen voor gezinsmigratie - 32175-40

minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G.B.M. Leers - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Nationaal rapport OLP stresstest Onderzoekslocatie Petten - 32645-42

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede voortgangsrapportage (VGR2) aan van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) - 32698-6

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Beleidsdoorlichting kwaliteit leefomgeving hoofdwegen en spoorwegen - 32861-3

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 1 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het amendement Huizing c.s. op wetsvoorstel ter implementatie van aifm-richtlijn (Kamerstuk 33235, 11) - 33235-14

minister van Financiën, J.C. de Jager - 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Miljoenennota 2013 - 33400-4

minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Macro Economische Verkenning 2013 van het Centraal Planbureau - 33400-5

minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Projectbeslissing vaarweg Harlingen-Kornwerderzand ("de Boontjes") - 33400-A-4

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2013 - 33400-IX-5

minister van Financiën, J.C. de Jager - 28 september 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Actualisering website kredietcrisis.rekenkamer.nl en webdossier EU-governance - 2012Z16596

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling - 2 oktober 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.