Brief inzake tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW - Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 290

Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 in verband met stapsgewijze verhoging en koppeling aan de stijging van de levensverwachting van de pensioenleeftijd (Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd)

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 maart 2013

Hierbij ontvangt u de concept-ministeriële regeling «Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW»1, die is voorgelegd voor uitvoeringstoets aan de Sociale Verzekeringsbank.

De concept-regeling voorziet in een overbruggingsuitkering voor mensen met een lopende VUT- of prepensioenuitkering (of vergelijkbare regeling) op 1 januari 2013 die als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd inkomensverlies hebben.

Een brief met dezelfde inhoud2 als deze brief is tegelijk ook verzonden aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

1  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 152535

2  Ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 152535

P


Bijlagen

 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.