29529, nr. 17 - Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces - Wet financiering sociale verzekeringen

Deze motie werd op 30 juni 2004 ingediend door het Tweede Kamerlid Frans Weekers (VVD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen en was mede ondertekend door Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) i en Pieter Omtzigt (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, de Kamer tot het moment dat alle onderdelen van de invoeringswet zijn gerealiseerd en de overgangstermijnen verstreken zijn, halfjaarlijks, voor 1 december en 1 juni, separaat te rapporteren over de voortgang van het proces, waarbij in elk geval adequaat een voortschrijdend inzicht wordt verschaft in: – de stand van zaken van de beoogde doelstellingen; – de kritische succesfactoren; – de kosten-en batenontwikkeling op korte en lange termijn, zowel in

termen van financiële als administratievelastendruk c.q. besparing,

uitgesplitst naar overheid en bedrijfsleven; – de ICT-investeringen;

  • – 
    de personele gevolgen en afwikkeling van het UWV; – de kwaliteit van de samenwerking tussen UWV en Belastingdienst en

alle niet met name genoemde risico’s.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 30 juni 2004, motie, 29529, nr. 17     KST78235
Motie over het halfjaarlijks rapporteren over het voortgangsproces
publicatie: 14 juli 2004
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.