33716 nl - wetsvoorstel
Wet hervorming kindregelingen

Dit wetsvoorstel werd op 10 september 2013 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is de kindregelingen te hervormen en te versoberen teneinde het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardste nodig is.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 27 juni 2014 (Stb. 2014, 227). Inwerkingtredingsbesluiten zijn gepubliceerd, eveneens op 27 juni 2014 (Stb. 2014, 228), op 15 juli 2014 (Stb. 2014, 271), op 19 december 2014 (Stb. 2014, 523) en op 24 juni 2015 (Stb. 2015, 241).

Kerngegevens

Ingediend
10 september 2013

Volledige titel
Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. (Lodewijk) Asscher i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De staatssecretaris van Financiën
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Nederland kent een uitgebreid en historisch gegroeid stelsel van kindregelingen dat aan ouders financiële ondersteuning geeft. In het regeerakkoord Bruggen slaan1 is besloten de kindregelingen te hervormen en te versoberen. Oogmerk van de hervorming is het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en inkomensondersteuning te bieden waar die het hardst nodig is.

Het huidige stelsel van kindregelingen maakt met €10,1 miljard een aanzienlijk deel uit van de overheidsbegroting. De regering moet een omvangrijk pakket aan maatregelen nemen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Daarom wordt het stelsel van kindregelingen niet alleen hervormd, maar ook versoberd. De regering vraagt van iedereen een bijdrage, dus ook van ouders met kinderen. Voorop staat dat de overheid inkomensondersteuning kan blijven bieden waar deze het hardste nodig is.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging en negen amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(101 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 5 oktober 2018, verslag van een algemeen overleg, 34352, nr. 129     KST34352129
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 september 2018, over Participatiewet - Uitvoering en evaluatie Participatiewet
vergadering: 12 september 2018
 
1 12 juni 2018, verslag van een schriftelijk overleg, nr. M     KST33716M
Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over alleenstaande ouders met toeslagpartner
 
1 15 februari 2018, bijlage bij nr. L     BLG832620
Advies over de compensatie van de Alleenstaande Ouderkop (ALO) (Landelijke Cliëntenraad, 19 oktober 2017) (bijlage bij 33716,nr.L) -
 
1 15 februari 2018, verslag van een schriftelijk overleg, nr. L     KST33716L
Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van SZW over de Monitor Alleenstaande Ouders
 
1 15 februari 2018, bijlage bij nr. L     BLG832621
BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders (Rapport CBS, 31 augustus 2017, 23 p.) (bijlage bij 33716,nr.L) -
 
2 13 februari 2018, bijlage bij nr. 39     BLG832361
Advies van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) over de compensatie van de Alleenstaande Ouderkop (ALO) (bijlage bij 33716,nr.39) -
 
2 13 februari 2018, bijlage bij nr. 39     BLG832360
BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders (bijlage bij 33716,nr.39) -
 
2 12 februari 2018, brief, nr. 39     KST3371639
Brief regering; Monitor alleenstaande ouders, ALO-kop en bijzondere bijstand
 
2 13 november 2017, lijst van vragen en antwoorden, 30982; nr. 35     KST3098235
Lijst van vragen en antwoorden over de opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
2 14 juli 2017, brief, 30982; nr. 34     KST3098234
Brief regering; Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en evaluatie wet Hervorming kindregelingen - Beleidsdoorlichting Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 
1 17 februari 2017, verslag van een schriftelijk overleg, nr. K     KST33716K
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Bijstandsuitkeringenstatistiek
 
1 19 september 2016, brief, nr. J     KST33716J
Brief inzake aanbieding monitor alleenstaande ouders
 
1 19 september 2016, bijlage bij nr. J     BLG782725
Brief aan Tweede Kamer inzake aanbieding monitor alleenstaande ouders (bijlage bij 33716,nr.J) -
 
1 19 september 2016, bijlage bij nr. J     BLG782724
Bus-E Monitor Alleenstaande Ouders (bijlage bij 33716,nr.J) -
 
2 14 september 2016, bijlage bij nr. 38     BLG782305
Rapport 'BUS-E Monitor Alleenstaande Ouders' (bijlage bij 33716,nr.38) -
 
2 14 september 2016, brief, nr. 38     KST3371638
Brief regering; Monitor Alleenstaande Ouders
 
2 8 februari 2016, brief, nr. 37     KST3371637
Brief regering; Uitspraak Hoge Raad prejudiciële vragen over toerekening van kindgebonden budget bij vaststelling van kinderalimentatie
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 35     KST3371635
Motie Siderius over scenario's voor het optimaliseren van de effecten op de omvang van de kinderalimentatie
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 34     KST3371634
Motie Pieter Heerma c.s. over de alleenstaande-ouderkop
 
2 2 juli 2015, stemming(en), 33716; 34; 33716; 35     HTK20142015-104-62
Stemmingen moties Gevolgen kindregelingen op kinderalimentatie -
vergadering: 2 juli 2015
 
2 2 juli 2015, behandeling, 33716; 34; 33716; 35     HTK20142015-104-9
Gevolgen Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie -
vergadering: 2 juli 2015
 
S 24 juni 2015, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2015, 241    
Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015 (Stb. 516) -
 
2 15 juni 2015, verslag van een algemeen overleg, nr. 36     KST3371636
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 juni 2015, over Gevolgen van de wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie
vergadering: 3 juni 2015
 
2 13 mei 2015, agenda procedurevergadering, 2014A04918    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 19 mei 2015 -
vergadering: 19 mei 2015
 
2 30 april 2015, brief, nr. 32     KST3371632
Brief regering; Gevolgen van de Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie
 
2 22 april 2015, verslag van een schriftelijk overleg, nr. 33     KST3371633
Verslag van een schriftelijk overleg over de doorwerking van de Wet hervorming kindregelingen op kinderalimentatie
 
2 25 maart 2015, brief, nr. 31     KST3371631
Brief regering; Reactie over de gevolgen Wet hervorming kindregelingen voor kinderalimentatie
 
2 25 maart 2015, bijlage bij nr. 31     BLG482635
Rapport alimentatienormen versie 2015 (bijlage bij 33716,nr.31) -
 
2 25 maart 2015, besluitenlijst, 2014A04915    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 24 maart 2015 -
vergadering: 24 maart 2015
 
2 14 januari 2015, besluitenlijst, 2014A04910    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 13 januari 2015 -
vergadering: 13 januari 2015
 
2 7 januari 2015, brief, nr. 30     KST3371630
Brief regering; Wijziging van het Besluit uitvoering kinderbijslag in verband met de aanpassing aanwijzing intensieve zorg
 
2 6 januari 2015, bijlage bij nr. 3     BLG440942
Externe adviezen van alleenstaande ouder kop op KGB per 01-01-2015, Raad voor de Rechtspraak, Actal, Inspectie SZW, VNG, UWV, SVB, en de Dienst Uitvoering Onderwijs (bijlage bij 33716,nr.3) -
 
S 19 december 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 523    
Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) -
 
S 15 juli 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 271    
Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet -
 
2 3 juli 2014, bijlage bij 24170, nr. 146     BLG350233
Rapport 'Verkennend onderzoek TOG beoordelingskader' (bijlage bij 24170,nr.146) -
 
1 27 juni 2014, bijlage bij nr. I     BLG347264
Brief aan Tweede Kamer inzake beoordelingskader TOG (bijlage bij 33716,nr.I) -
 
1 27 juni 2014, brief, nr. I     KST33716I
Brief inzake TOG beoordelingskader
 
S 27 juni 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 228    
Besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 2014, 227) -
 
S 27 juni 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 227    
Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) -
 
1 24 juni 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-35-6     HEK20132014-35-6
Stemming Hervorming kindregelingen -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 24 juni 2014, stemming(en), 33716; G     HEK20132014-35-7
Stemming motie Hervorming kindregelingen -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 17 juni 2014, brief, nr. H     KST33716H
Brief inzake overgangsrecht alleenstaande ouders in de bijstand
 
1 17 juni 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-34-6     HEK20132014-34-6
Stemming Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 17 juni 2014
 
1 17 juni 2014, stemming(en), 33716    
Stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716) -
vergadering: 17 juni 2014
 
1 10 juni 2014, motie, nr. G     KST33716G
Motie over de gevolgen voor alleenstaande ouders
 
1 10 juni 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-33-15     HEK20132014-33-15
Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-33-11     HEK20132014-33-11
Wet hervorming kindregelingen -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, 33716    
Voortzetting van de behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716). -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 10 juni 2014, behandeling, 33716    
Behandeling van: het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen) (33716). -
vergadering: 10 juni 2014
 
1 5 juni 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. F     KST33716F
Nota naar aanleiding van het Verslag
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 26 wetten aan, waaronder:
 • Wet op het kindgebonden budget
  Wet van 1 november 2007, houdende regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen
 • Wet hervorming kindregelingen
  Wet van 25 juni 2014 tot wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

O.C. (Ockje) Tellegen 05-03-2014 VVD O.C. (Ockje) Tellegen i
C.J. (Carola) Schouten 05-03-2014 CU C.J. (Carola) Schouten i
L.G.J. (Linda) Voortman 05-03-2014 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
P.E. (Pieter) Heerma 05-03-2014 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
S. (Sadet) Karabulut 05-03-2014 SP S. (Sadet) Karabulut i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 05-03-2014 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
M.I. (Mariëtte) Hamer 05-03-2014 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
H.J. (Harm) Beertema 05-03-2014 PVV H.J. (Harm) Beertema i
L.F. (Lodewijk) Asscher 06-03-2014 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Eerste termijn Eerste Kamer

W.B. (Wopke) Hoekstra 10-06-2014 CDA W.B. (Wopke) Hoekstra i
P. (Peter) Ester 10-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
M.C. (Marijke) Scholten 10-06-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
Ch.P. (Tof) Thissen 10-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
F.H.G. (Frank) de Grave 10-06-2014 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
C.A. (Kees) de Lange 10-06-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
C.J. (Kees) Kok 10-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
A.L. (Anne) Koning 10-06-2014 PvdA A.L. (Anne) Koning i
L.F. (Lodewijk) Asscher 10-06-2014 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Tweede termijn Eerste Kamer

W.B. (Wopke) Hoekstra 10-06-2014 CDA W.B. (Wopke) Hoekstra i
P. (Peter) Ester 10-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
M.C. (Marijke) Scholten 10-06-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
Ch.P. (Tof) Thissen 10-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
F.H.G. (Frank) de Grave 10-06-2014 VVD F.H.G. (Frank) de Grave i
C.A. (Kees) de Lange 10-06-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
C.J. (Kees) Kok 10-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
A.L. (Anne) Koning 10-06-2014 PvdA A.L. (Anne) Koning i
A. (Tuur) Elzinga 10-06-2014 SP A. (Tuur) Elzinga i
L.F. (Lodewijk) Asscher 10-06-2014 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Eerste termijn Tweede Kamer

P.E. (Pieter) Heerma 02-07-2015 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
T.E. (Tjitske) Siderius 02-07-2015 SP T.E. (Tjitske) Siderius i
L.F. (Lodewijk) Asscher 02-07-2015 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Bijstand, Inkomstenbelasting, Kinderbijslag, Kinderopvangtoeslag, Kindertoeslag, Nabestaandenvoorzieningen.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.