33801 nl - wetsvoorstel
Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

Dit wetsvoorstel werd op 21 november 2013 ingediend door de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Klijnsma i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat maatregelen noodzakelijk zijn om sociale zekerheidsuitkeringen in stand en toegankelijk te houden, extra ondersteuning te bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, ernstige misdragingen jegens uitvoerders van de sociale zekerheidswetten tegen te gaan en de bijstand meer activerend te maken.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 oktober 2014 (Stb. 2014, 364). Inwerkingtredingsbesluiten zijn gepubliceerd op 15 juli 2014 (Stb. 2014, 271), 19 december 2014 (Stb. 2014, 523) en 24 juni 2015 (Stb. 2015, 241).

Kerngegevens

Ingediend
21 november 2013

Volledige titel
Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Ondertekening memorie van toelichting

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. (Jetta) Klijnsma i

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Evenals het regeerakkoord Bruggen slaan1 weerspiegelt het voorliggende wetsvoorstel de zoektocht naar het beste van twee werelden. Met dit wetsvoorstel, waarmee de regering invulling geeft aan het regeerakkoord, beoogt de regering rechtvaardige keuzes te maken en de juiste balans te vinden. Zo voorziet het wetsvoorstel in maatregelen om ervoor te zorgen dat socialezekerheidsregelingen houdbaar en toegankelijk blijven én in maatregelen voor mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet kunnen redden. Om de bijstand activerender te maken spreekt de regering bijstandsgerechtigden aan op de inzet van de eigen mogelijkheden, tegelijkertijd oog houdend voor de menselijke maat. De regering komt met een meetlat in de vorm van een uniformering van diverse arbeidsver-plichtingen om de naleving te verbeteren, tegelijkertijd ruimte latend aan de gemeenten voor maatwerk.

Een grote uitdaging voor de regering is om zoveel mogelijk mensen te laten participeren. Daartoe heeft de regering een nota van wijziging voor de Participatiewet in voorbereiding. Met de invoering van één regeling via die wet wil de regering mensen die nu aan de kant staan meer kansen bieden. Meer kansen op (regulier) werk of, als dat (nog) niet kan, meer kansen op andere vormen van participatie. De polisvoorwaarden in dit wetsvoorstel komen overeen met die in de bijstand. Vanuit een integrale benadering beoogt de regering met het voorliggende wetsvoorstel het activerende karakter van die voorwaarden te vergroten.

Een andere grote uitdaging voor de regering is te zorgen voor de toekomstbestendigheid van de bijstand: de bijstand houdbaar en toegankelijk houden nu de vergrijzing toeneemt en de beroepsbevolking daalt. Om dat doel te bereiken, versterkt de regering met dit wetsvoorstel het vangnetkarakter van de bijstand. De regering wil voorkomen dat

Kamerstukken II 2012/13, 33 410, nr. 15, p. 9, en p. 58, nr. 76.

binnen een huishouden sprake kan zijn van stapeling van uitkeringen. Dat houdt geen rekening met de kostenvoordelen die er zijn als er meerdere volwassenen samen een huishouding voeren. Ook is het ongewenst dat de inkomsten in een huishouden door stapeling van uitkeringen hoger zijn dan bij de buurman of buurvrouw die aan het werk is. Tegelijkertijd wordt ervoor gezorgd dat het wel loont om aan het werk te gaan door dit loon niet te verrekenen met de uitkeringen in het huishouden.

Het regeringsbeleid met betrekking tot de Algemene Ouderdomswet (AOW) is erop gericht deze voorziening ook voor de jonge generaties veilig te stellen. Dat houdt in dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen om -nu het aantal ouderen snel groeit en de beroepsbevolking licht zal gaan krimpen- de betaalbaarheid oftewel de houdbaarheid van de AOW te kunnen garanderen. Een van die maatregelen sluit aan bij de hiervoor genoemde maatregel in de bijstand en is daarom in dit wetsvoorstel opgenomen. De uitkering van mensen die een uitkering op grond van de AOW ontvangen en die samenwonen met één of meer volwassenen (ook als het gaat om eerste graad bloedverwanten), wordt vastgesteld op 50% van het netto minimumloon. Deze norm voor mensen die samenwonen zal ook gaan gelden voor de andere minimumregelingen; de Algemene nabestaandenwet (Anw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Toeslagenwet (TW).

De regering sluit de ogen niet voor mensen die het zonder een extra steuntje in de rug niet kunnen redden. Voor deze groep voorziet dit wetsvoorstel in een aantal maatregelen. In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over de intensivering van het armoedebeleid. Er komt een verruiming van de individuele bijzondere bijstand voor daadwerkelijk gemaakte kosten. Extra aandacht is er voor gezinnen met kinderen, werkenden met een laag inkomen en ouderen met klein pensioen. Daarnaast verruimt de regering de mogelijkheden voor categoriale bijzondere bijstand in de vorm van aanvullende zorgverzekering en voor de verstrekking van een pas voor culturele/ maatschappelijke/sportieve voorzieningen. De overheidssteun aan het Jeugdsportfonds Nederland wordt verlengd en de Sportimpuls wordt verhoogd. De langdurigheids-toeslag wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder zicht op verbetering. Het regeerakkoord bevat een intensivering van structureel € 100 miljoen ten behoeve van armoedebeleid. Dit wetsvoorstel voorziet in de voor een aantal van deze maatregelen noodzakelijke aanpassingen in de regelgeving. Voorts regelt dit wetsvoorstel dat de bijdrage op grond van de Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB) bij de bijstandsverlening niet langer als middel zal worden aangemerkt. Dit is vooral in het voordeel van mensen die wegens onvolledige AOW-opbouw een beroep moeten doen op aanvullende bijstand voor 65-plussers.

Voor de houdbaarheid van het socialezekerheidsstelsel en voor het functioneren van onze democratische rechtstaat moeten de uitvoerende instanties en hun functionarissen hun publieke taak op een integere wijze kunnen uitoefenen. Het respect tussen de uitvoerende instanties, hun functionarissen en uitkeringsgerechtigden moet wederzijds zijn. Zeer ernstige misdragingen jegens ambtenaren tijdens het verrichten van hun werkzaamheden zijn voor de regering nimmer te tolereren. De regering heeft goed geluisterd naar de bezwaren vanuit gemeenten tegen de werking van de huidige bepaling inzake zeer ernstige misdragingen in de bijstand. Dit wetsvoorstel voorziet in een aanscherping van deze bepaling en van opneming van die aangescherpte bepaling in alle socialezeker- heidswetten. Het is vervolgens aan de gemeente om de hoogte en de duur van de verlaging van de uitkering te bepalen. De regering gaat ervan uit dat wie kan werken niet van een uitkering afhankelijk hoort te zijn. Daarom herziet de regering de bestaande ontheffingen van de arbeids- en re-integratieverplichting en gaat de tegenprestatie naar vermogen voortaan voor iedereen gelden. Om de polisvoorwaarden van de bijstand te laten aansluiten bij de kansen die de Participatiewet biedt wil de regering dat de aan het recht op bijstand verbonden verplichtingen glashelder zijn voor de bijstandsgerechtigde. Dit zal de naleving verbeteren. Ook wil de regering de uitvoerende instantie faciliteren bij de handhaving van de naleving van de verplichtingen. Om een en ander te bereiken voorziet het voorliggende wetsvoorstel in uniformering van diverse arbeidsverplichtingen en van de duur en hoogte van de bijbehorende maatregel. Als het niet naleven van dergelijke aan de bijstand verbonden verplichtingen heeft geleid tot een verwijtbaar onnodig gebruik van uitkering, wordt de bijhorende maatregel een verlaging van de bijstand met 100% gedurende drie maanden. Herziening kan plaatsvinden op verzoek van betrokkene en zodra aan het college uit diens houding en gedragingen ondubbelzinnig is gebleken dat hij de arbeidsverplichtingen weer nakomt.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en 27 amendementen ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer tien moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

Documenten

(120 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 29 september 2017, verslag van een schriftelijk overleg, nr. H     KST33801H
Verslag van een schriftelijk overleg inzake afstel van de 'kostendelersnorm in de AOW'
 
1 29 juni 2017, bijlage bij 33161; nr. M     BLG811996
Rapport Arbeidsvermogen Wajong 2015 (bijlage bij 33161;33801,nr.M) -
 
1 29 juni 2017, brief, 33161; nr. M     KST33161M
Brief inzake Monitor arbeidsvermogen
 
1 20 oktober 2016, verslag van een schriftelijk overleg, nr. G     KST33801G
Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen kostendelersnorm AOW
 
2 12 september 2016, 34336; 23909; 7; 24693; 6; 25661; 3; 30372; 3; 31124; 3; 31124; 4; 31586; 3; 32500-VI; M; 32855; 17; 32855; 21; 32872; 3; 33410; 15; 33556; 3; 33801; 3; 33981; 22; 33988; 11; 33988; 3; 34194; 12; 34300-IV; 29; 34352; 34     STCRT201647404
Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) -
 
1 3 juli 2015, bijlage bij 33161; nr. L     BLG541897
Kabinetsreactie op het preadvies Naar een nieuwe beslagvrije voet (bijlage bij 33161;33801,nr.L) -
 
1 3 juli 2015, brief, 33161; nr. L     KST33161L
Brief inzake kabinetsreactie op het preadvies van de KBvG Naar een nieuwe beslagvrije voet
 
S 24 juni 2015, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2015, 241    
Besluit van 19 juni 2015 tot wijziging van het besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) en het Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015 (Stb. 516) -
 
1 23 juni 2015, bijlage bij nr. F     BLG534299
Samen wonen, samen zorgen Deel B (bijlage bij 33801,nr.F) -
 
1 23 juni 2015, bijlage bij nr. F     BLG534297
Samen wonen, samen zorgen Deel A (bijlage bij 33801,nr.F) -
 
1 23 juni 2015, bijlage bij nr. F     BLG534295
Co-wonen in context (bijlage bij 33801,nr.F) -
 
1 23 juni 2015, brief, nr. F     KST33801F
Brief inzake uitstel kostendelernorm Algemene Ouderdomswet
 
S 19 december 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 523    
Besluit van 11 december 2014 tot wijziging van het Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet (Stb. 271) -
 
S 17 oktober 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 364     STB2014364
Wet van 9 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens) -
 
S 15 juli 2014, inwerkingtredingsbesluit, Stb. 2014, 271    
Besluit van 4 juli 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen en de Invoeringswet Participatiewet -
 
S 15 juli 2014, bekendmaking wet, Stb. 2014, 269    
Wet van 2 juli 2014 tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten) -
 
1 1 juli 2014, stemming(en), kenmerk HEK20132014-36-6     HEK20132014-36-6
Stemming Wet werk en bijstand -
vergadering: 1 juli 2014
 
1 1 juli 2014, stemming(en), 33161; H; 33161; I; 33161; J; 33161; K     HEK20132014-36-4
Stemmingen moties Participatiewet -
vergadering: 1 juli 2014
 
1 25 juni 2014, motie, 33161; nr. K     KST33161K
Motie over het nog niet belasten van de invoering van de Participatiewet met een taakstellende bezuiniging
 
1 25 juni 2014, motie, 33161; nr. J     KST33161J
Motie over het koninklijk besluit dat de invoeringsdatum voor de kostendelersnorm regelt
 
1 25 juni 2014, motie, 33161; nr. I     KST33161I
Motie over het herstellen van de zorgplicht in de Wsw
 
1 25 juni 2014, motie, 33161; nr. H     KST33161H
Motie over een jaarlijkse stand van zaken met betrekking tot de bestaande Wsw-voorzieningen
 
1 24 juni 2014, behandeling, kenmerk HEK20132014-35-3     HEK20132014-35-3
Participatiewet en Wet werk en bijstand -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 24 juni 2014, behandeling, 33161; H; 33161; I; 33161; J; 33161; K     HEK20132014-35-9
Participatiewet en Wet werk en bijstand -
vergadering: 24 juni 2014
 
1 18 juni 2014, nota naar aanleiding van het verslag, nr. E     KST33801E
Nota naar aanleiding van het Verslag
 
1 13 juni 2014, verslag, nr. D     KST33801D
Verslag
 
1 28 mei 2014, brief, nr. C     KST33801C
Brief inzake memorie van antwoord 33801
 
1 26 maart 2014, voorlopig verslag, nr. B     KST33801B
Voorlopig verslag
 
2 18 februari 2014, besluitenlijst, 2014A00707    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 18 februari 2014 -
vergadering: 18 februari 2014
 
1 12 februari 2014, gewijzigd voorstel van wet, nr. A     KST33801A
Gewijzigd voorstel van wet
 
2 11 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 70     KST3380170
Tweede nader gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 63 dat regelt dat de in de wet opgenomen tegenprestatie komt te vervallen
 
2 11 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 69     KST3380169
Nader gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 62 over een verhuiskostenvergoeding voor de belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd
 
2 11 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 68     KST3380168
Nader gewijzigd amendement Karabulut/Voortman ter vervanging van nr. 61 dat regelt dat de door het wetsvoorstel voorziene wijzigingen ten aanzien van de tegenprestatie geen doorgang vinden
 
2 11 februari 2014, gewijzigd amendement, nr. 67     KST3380167
Gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 18 over o.a. het schrappen van de 100% verlaging van de bijstand
 
2 11 februari 2014, nota van wijziging, nr. 25     KST3380125
Tweede nota van wijziging
 
2 11 februari 2014, stemming(en), 33801; 48; 33801; 49; 33801; 50; 33801; 52; 33801; 53; 33801; 54; 33801; 55; 33801; 56; 33801; 57; 33801; 71; 33801; 72     HTK20132014-52-16
Stemmingen moties Maatregelen Wet werk en bijstand -
vergadering: 11 februari 2014
 
2 11 februari 2014, stemming(en), 33801; 15; 33801; 21; 33801; 26; 33801; 35; 33801; 37; 33801; 38; 33801; 40; 33801; 43; 33801; 44; 33801; 45; 33801; 46; 33801; 59; 33801; 60; 33801; 64; 33801; 65; 33801; 67; 33801; 68; 33801; 69; 33801; 70     HTK20132014-52-15
Stemmingen Maatregelen Wet werk en bijstand -
vergadering: 11 februari 2014
 
2 10 februari 2014, gewijzigde motie, nr. 72     KST3380172
Gewijzigde motie Karabulut (ter vervanging van 33801, nr. 54) over het respecteren van de vrijheid van sociale partners om cao-afspraken te maken
 
2 10 februari 2014, gewijzigde motie, nr. 71     KST3380171
Gewijzigde motie Karabulut (ter vervanging van 33801, nr. 53) over een verdringingstoets voor gemeenten
 
2 7 februari 2014, verslag van een wetgevingsoverleg, nr. 66     KST3380166
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 december 2013, over de Wijziging van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
vergadering: 16 december 2013
 
2 7 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 65     KST3380165
Nader gewijzigd amendement Voortman ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 36 over het erkennen van mantelzorg als tegenprestatie.
 
2 7 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 64     KST3380164
Nader gewijzigd amendement Voortman/Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 42 over het schrappen van de kostendelersnorm.
 
2 7 februari 2014, nader gewijzigd amendement, nr. 63     KST3380163
Nader gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 20 dat regelt dat de in de wet opgenomen tegenprestatie komt te vervallen.
 
2 7 februari 2014, gewijzigd amendement, nr. 62     KST3380162
Gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van nr. 13 over een verhuiskostenvergoeding voor de belanghebbende die een verplichting tot verhuizing krijgt opgelegd.
 
2 7 februari 2014, brief, nr. 47     KST3380147
Brief regering; Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten, inclusief amendementen
 
2 7 februari 2014, brief, nr. 41     KST3380141
Brief regering; Overzicht afspraken wetsvoorstel WWB-maatregelen en financiele effecten
 
2 6 februari 2014, gewijzigd amendement, nr. 61     KST3380161
Gewijzigd amendement Karabulut/Voortman ter vervanging van nr. 9 dat regelt dat de door het wetsvoorstel voorziene wijzigingen ten aanzien van de tegenprestatie geen doorgang vinden.
 
2 6 februari 2014, gewijzigd amendement, nr. 60     KST3380160
Gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan.
 
2 6 februari 2014, gewijzigd amendement, nr. 59     KST3380159
Gewijzigd amendement Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 12 dat ertoe strekt dat de verplichting voor uitkeringsgerechtigden om te verhuizen om een baan te krijgen of te behouden wordt geschrapt
 
2 6 februari 2014, gewijzigde motie, nr. 58     KST3380158
Gewijzigde motie Voortman (ter vervanging van 33801, nr.51) over een plan van aanpak voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 16 wetten aan, waaronder:

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

S.C.C.M. (Sjoerd) Potters 06-02-2014 VVD S.C.C.M. (Sjoerd) Potters i
L.G.J. (Linda) Voortman 06-02-2014 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
S. (Sadet) Karabulut 06-02-2014 SP S. (Sadet) Karabulut i
E. (Elbert) Dijkgraaf 06-02-2014 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
N.P.M. (Norbert) Klein 06-02-2014 50PLUS N.P.M. (Norbert) Klein i
C.J. (Carola) Schouten 06-02-2014 CU C.J. (Carola) Schouten i
M. (Machiel) de Graaf 06-02-2014 PVV M. (Machiel) de Graaf i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 06-02-2014 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
J.W.M. (John) Kerstens 06-02-2014 PvdA J.W.M. (John) Kerstens i
J. (Jetta) Klijnsma 06-02-2014 Staatssecretaris J. (Jetta) Klijnsma i

Tweede termijn Tweede Kamer

S.C.C.M. (Sjoerd) Potters 06-02-2014 VVD S.C.C.M. (Sjoerd) Potters i
L.G.J. (Linda) Voortman 06-02-2014 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
P.E. (Pieter) Heerma 06-02-2014 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
S. (Sadet) Karabulut 06-02-2014 SP S. (Sadet) Karabulut i
E. (Elbert) Dijkgraaf 06-02-2014 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i
N.P.M. (Norbert) Klein 06-02-2014 50PLUS N.P.M. (Norbert) Klein i
M. (Machiel) de Graaf 06-02-2014 PVV M. (Machiel) de Graaf i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 06-02-2014 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
J.W.M. (John) Kerstens 06-02-2014 PvdA J.W.M. (John) Kerstens i
J. (Jetta) Klijnsma 06-02-2014 Staatssecretaris J. (Jetta) Klijnsma i

Eerste termijn Eerste Kamer

G.H. (Gerrit) Terpstra 24-06-2014 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
J.P. (Joris) Backer 24-06-2014 D66 J.P. (Joris) Backer i
M.C. (Marijke) Scholten 24-06-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
Ch.P. (Tof) Thissen 24-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
P. (Peter) Ester 24-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
E.M. (Esther-Mirjam) Sent 24-06-2014 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
C.J. (Kees) Kok 24-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
A. (Tuur) Elzinga 24-06-2014 SP A. (Tuur) Elzinga i
H.G.J.M. (Henk) Beckers 24-06-2014 VVD H.G.J.M. (Henk) Beckers i
G.H. (Gerrit) Terpstra 24-06-2014 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
J.P. (Joris) Backer 24-06-2014 D66 J.P. (Joris) Backer i
M.C. (Marijke) Scholten 24-06-2014 D66 M.C. (Marijke) Scholten i
Ch.P. (Tof) Thissen 24-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
P. (Peter) Ester 24-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
E.M. (Esther-Mirjam) Sent 24-06-2014 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
C.J. (Kees) Kok 24-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
A. (Tuur) Elzinga 24-06-2014 SP A. (Tuur) Elzinga i
H.G.J.M. (Henk) Beckers 24-06-2014 VVD H.G.J.M. (Henk) Beckers i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: AOW, Arbeid, Bijstand.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.