33818 nl - wetsvoorstel
Wet werk en zekerheid

Dit wetsvoorstel werd op 5 december 2013 ingediend door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om het ontslagrecht te vereenvoudigen, de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij ontslag te bevorderen, de vergoeding bij ontslag te beperken en aanwending daarvan voor snelle werkhervatting te bevorderen, dat het wenselijk is de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en met een arbeidsovereenkomst met wisselende uren te versterken, de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid te bevorderen en de langdurige inzet van flexibele arbeid te beperken en het wenselijk is om tegelijkertijd de Werkloosheidswet een meer activerend karakter te geven en de inkomensvoorziening via de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen uit te breiden onder gelijktijdige beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en tot slot de uitkering vanwege betalingsonmacht van de werkgever te maximeren op anderhalf maal het maximumdagloon.

Stand van zaken

Procedure regeringswetsvoorstel

Rege­ring
Tweede
Kamer
Eerste
Kamer
Rege­ring
A
Voorbe­reiding
V
Behan­deling
W
Inwerking-
treding
R
Agenda
Voorstel
Wet
Recht
Kans om invloed uit te oefenen
Het wetsvoorstel is verheven tot wet (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid i) en gepubliceerd in het Staatsblad op 24 juni 2014 (Stb. 2014, 216). Een inwerkingtredingsbesluit is gepubliceerd op 17 juli 2014 (Stb. 2014, 274).

Kerngegevens

Ingediend
5 december 2013

Volledige titel
Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. (Lodewijk) Asscher i

Verdere ondertekenende bewindslieden

De minister van Veiligheid en Justitie

Kamercommissies

Uit de memorie van toelichting

Werk is belangrijk voor mensen. Niet alleen als bron van inkomsten, maar ook voor zelfontplooiing, sociale contacten, het ontwikkelen van identiteit en eigenwaarde en als vorm van maatschappelijke participatie. Het merendeel van de beroepsbevolking werkt op basis van een arbeidsovereenkomst en is daarmee voor het behoud van zijn baan afhankelijk van de werkgever.

Het arbeidsovereenkomstenrecht is bedoeld om de relatie tussen werkgever en werknemer te ordenen. Historisch gezien vormt het arbeidsovereenkomstenrecht een reactie op schrijnende misstanden in de periode na de Industriële Revolutie. Grote groepen mensen verhuisden naar de steden en meldden zich bij de fabrieken om daar in loondienst te gaan werken. Voor dit leger van werkzoekenden bestond er in feite geen enkele kans om goede arbeidsvoorwaarden te bedingen. Werkgevers konden naar behoeven werknemers aannemen en ontslaan. En ontslag betekende armoede, omdat er nog geen sprake was van collectieve werkloosheidsverzekeringen.

De navolgende emancipatie van de werknemer heeft de relatie tussen werkgever en werknemer fundamenteel veranderd. Voor grote groepen werknemers geldt dat zij een sterkere positie hebben op de arbeidsmarkt en minder afhankelijk zijn van hun werkgever. Dat neemt echter niet weg dat er ook in de 21e eeuw de noodzaak bestaat om de relatie tussen werkgever en werknemer te reguleren met extra waarborgen. Waarborgen die rekening houden met de afhankelijkheid van veel werknemers van hun werkgever, maar die ook recht doen aan de behoefte van werkgevers hun personeelsbestand aan te kunnen passen aan de conjunctuur en fluctuaties in de afzetmarkt.

Het arbeidsovereenkomstenrecht biedt de werknemer bescherming tegen willekeur van de werkgever bij mogelijk ontslag en schept tegelijkertijd voor de werkgever een duidelijk kader om, indien dat nodig is, op gereguleerde wijze afscheid te kunnen nemen van een werknemer.

Ook biedt het mogelijkheden om werknemers op tijdelijke basis aan te nemen, maar beperkt het de mogelijkheden om werknemers langdurig in te zetten op basis van flexibele contracten. Daarnaast biedt de arbeidsovereenkomst toegang tot de werknemersverzekeringen, zoals de Werkloosheidswet (WW). Dit beschermt de werknemer tegen een scherpe inkomensteruggang bij ontslag, waarbij de werknemer ertoe gestimuleerd wordt snel nieuw werk te vinden.

Het flexrecht, het ontslagrecht en de WW zorgen zodoende voor een betere werking van de arbeidsmarkt en de economie. De ontslagbescherming en het flexrecht dragen bij aan het ontstaan van duurzame arbeidsrelaties die zorgen voor continuïteit van het bedrijf, die innovatie bevorderen en die afwenteling van sociale risico’s op de maatschappij door werkgevers voorkomen. De inkomensbescherming via de WW zorgt er voor dat mensen na ontslag de ruimte hebben om nieuw werk te vinden dat goed bij hen past en waarin zij dus het meest productief zijn.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, 23 amendementen en een subamendement ingediend.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 23 moties en in de Eerste Kamer een motie ingediend.

Documenten

(149 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 16 februari 2017, verslag van een algemeen overleg, 29407; 29544, nr. 210     KST29407210
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 februari 2017, over Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid - Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten
vergadering: 9 februari 2017
 
1 8 juli 2016, bijlage bij nr. K     BLG777437
Rapport Panteia inzake MKB en ontslagrecht (bijlage bij 33818,nr.K) -
 
1 8 juli 2016, bijlage bij nr. K     BLG777436
Brief aan Tweede Kamer van 15 juni 2015 inzake Effecten Wwz nav CNV-meldpunt (bijlage bij 33818,nr.K) -
 
1 8 juli 2016, brief, nr. K     KST33818K
Brief inzake afschrift brief aan Tweede Kamer Wwz jun 2015
 
1 1 juli 2016, bijlage bij nr. J     BLG776076
Uitvoeringstoets UWV compensatieregeling (3) (bijlage bij 33818,nr.J) -
 
1 1 juli 2016, brief, nr. J     KST33818J
Brief inzake afschrift Tweede voortgangsbrief Wwz
 
1 1 juli 2016, bijlage bij nr. J     BLG776074
Vaststelling van een tijdelijke regeling voor een eenmalige tegemoetkoming (bijlage bij 33818,nr.J) -
 
1 1 juli 2016, bijlage bij nr. J     BLG776072
Afschrift brief Tweede Kamer inzake Tweede voortgangsbrief Wwz (bijlage bij 33818,nr.J) -
 
1 1 juli 2016, bijlage bij nr. J     BLG776077
Onderzoeksrapport Evaluatie grondenstelsel WWZ (bijlage bij 33818,nr.J) -
 
1 1 juli 2016, bijlage bij nr. J     BLG776075
Aanvullende reactie UWV uitvoeringstoets compensatieregeling (bijlage bij 33818,nr.J) -
 
2 20 juni 2016, verslag van een algemeen overleg, 29544, nr. 740     KST29544740
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 juni 2016, over Arbeidsmarktbeleid - Arbeidsmarktbeleid
vergadering: 9 juni 2016
 
2 5 april 2016, verslag van een algemeen overleg, 29544, nr. 714     KST29544714
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2016, over Arbeidsmarktbeleid - Arbeidsmarktbeleid
vergadering: 10 maart 2016
 
2 2 december 2015, behandeling, 34300-XV; 34300-XV; 23; 34300-XV; 24; 34300-XV; 25; 34300-XV; 26; 34300-XV; 27; 34300-XV; 28; 34300-XV; 29; 34300-XV; 30; 34300-XV; 31; 34300-XV; 32; 34300-XV; 33; 34300-XV; 34; 34300-XV; 35; 34300-XV; 36; 34300-XV; 37; 34300-XV; 38; 34300-XV; 39; 34300-XV; 40; 34300-XV; 41; 34300-XV; 42; 34300-XV; 43; 34300-XV; 44; 34300-XV; 45; 34300-XV; 46; 34300-XV; 47; 34300-XV; 48; 34300-XV; 49; 34300-XV; 50; 34300-XV; 51; 34300-XV; 52; 34300-XV; 53; 34300-XV; 54; 34300-XV; 55; 34300-XV; 56; 34300-XV; 57; 34300-XV; 58; 34300-XV; 59; 34300-XV; 60; 34300-XV; 61; 34300-XV; 62; 34300-XV; 63; 34300-XV; 64; 34300-XV; 65; 34300-XV; 66; 34300-XV; 67; 34300-XV; 68; 34300-XV; 69; 34300; 70; 34300-XV; 71; 34300-XV; 72; 34300-XV; 73; 34300-XV; 74; 34300-XV; 75; 34300-XV; 76; 34300-XV; 77; 34300-XV; 78; 34300-XV; 79; 34300-XV; 52; 34300-XV; 26     HTK20152016-32-14
Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid -
vergadering: 2 december 2015
 
2 20 oktober 2015, brief, 33818; 29544, nr. 79     KST3381879
Brief regering; Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid
 
2 20 oktober 2015, brief, nr. 79     KST603156
Brief regering; Voortgang van het overleg tussen LTO-Nederland, FNV en CNV over een cao-regeling voor seizoensarbeid
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 78     KST3381878
Motie Klein over het afschaffen van extra vrije dagen voor 45-plussers
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 77     KST3381877
Motie Voortman over stimuleren dat lagere overheden minder aanbesteden en meer mensen in dienst nemen
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 76     KST3381876
Motie Voortman over overheidsbudget voor het in vaste dienst nemen van personeel
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 75     KST3381875
Motie Voortman c.s. over het mogelijk maken van meerjarige tweede contracten
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 74     KST3381874
Motie Van Weyenberg over het in dienst nemen van payrollmedewerkers met een arbeidscontract voor onbepaalde tijd
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 73     KST3381873
Motie Pieter Heerma/Voortman over verkorting van de ketenregeling voor tijdelijke contracten
 
2 2 juli 2015, motie, nr. 72     KST3381872
Motie Ulenbelt/Voortman over voorstellen om de werkgeverslast voor flexwerkers te laten stijgen
 
2 2 juli 2015, stemming(en), 33818; 72; 33818; 73; 33818; 74; 33818; 75; 33818; 76; 33818; 78     HTK20142015-104-64
Stemmingen moties Ontslaan flexkrachten als gevolg van Wwz -
vergadering: 2 juli 2015
 
2 2 juli 2015, behandeling, 33818; 72; 33818; 73; 33818; 74; 33818; 75; 33818; 76; 33818; 77; 33818; 78; 33818; 77     HTK20142015-104-11
Ontslaan flexkrachten als gevolg van Wwz -
vergadering: 2 juli 2015
 
2 18 juni 2015, bijlage bij nr. 71     BLG531519
MKB en ontslagrecht Verwachtingen over effecten van aanstaande wijzigingen (bijlage bij 33818,nr.71) -
 
2 18 juni 2015, brief, nr. 71     KST3381871
Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Pieter Heerma n.a.v. het CNV-meldpunt dat honderden bedrijven flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid
 
2 3 juni 2015, brief, nr. 70     KST3381870
Brief regering; Uitvoering van de motie Van Weyenberg c.s. over op welke wijze de Rijksoverheid handelt in de geest van de Wet werk en zekerheid (Wwz)
 
2 13 mei 2015, agenda procedurevergadering, 2014A04918    
Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 19 mei 2015 -
vergadering: 19 mei 2015
 
2 30 april 2015, brief, nr. 69     KST3381869
Brief regering; Reactie op het bericht dat Nationale Nederlanden uitzendkrachten ontslaat i.v.m. de invoering van de Wet Werk en Zekerheid
 
2 22 april 2015, besluitenlijst, 2014A04917    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 21 april 2015 -
vergadering: 21 april 2015
 
2 21 april 2015, gewijzigde motie, nr. 68     KST3381868
Gewijzigde motie Van Weyenberg c.s. (ter vervanging van 33818, nr. 66) over niet met twee maten meten in het oordeel over personeelsbeleid
 
2 21 april 2015, stemming(en), 33818; 63; 33818; 64; 33818; 65; 33818; 66; 33818; 67; 33818; 68     HTK20142015-78-19
Stemmingen moties Wet werk en zekerheid -
vergadering: 21 april 2015
 
2 20 april 2015, brief, nr. 62     KST3381862
Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Vermeij over het bericht ‘Bedrijven lozen uitzendkrachten’; Asscher boos op ING’
 
2 16 april 2015, verslag van een algemeen overleg, 26448, nr. 535     KST26448535
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 april 2015, over SUWI-onderwerpen - Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
vergadering: 8 april 2015
 
2 16 april 2015, motie, nr. 67     KST3381867
Motie Van Weyenberg over teruggave van de vrijgevallen werknemerspremie voor pensioenen
 
2 16 april 2015, motie, nr. 66     KST3381866
Motie Van Weyenberg c.s. over niet met twee maten meten in het oordeel over personeelsbeleid
 
2 16 april 2015, motie, nr. 65     KST3381865
Motie Karabulut/Ulenbelt over spoedwetgeving inzake de ontslagvergoeding
 
2 16 april 2015, motie, nr. 64     KST3381864
Motie Karabulut/Ulenbelt over premiedifferentiatie tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd
 
2 16 april 2015, motie, nr. 63     KST3381863
Motie Vermeij/Van Ojik over de voorbeeldrol van de overheid
 
2 16 april 2015, debat, 33818; 63; 33818; 64; 33818; 65; 33818; 66; 33818; 67     HTK20142015-77-3
Wet werk en zekerheid -
vergadering: 16 april 2015
 
2 10 maart 2015, verslag van een algemeen overleg, 29544, nr. 593     KST29544593
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2015, over arbeidsmarktbeleid (2e termijn) - Arbeidsmarktbeleid
vergadering: 5 maart 2015
 
2 25 februari 2015, verslag van een algemeen overleg, 29544, nr. 592     KST29544592
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2015, over Arbeidsmarktbeleid - Arbeidsmarktbeleid
vergadering: 11 februari 2015
 
2 19 februari 2015, agenda procedurevergadering, 2014A04913    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 24 februari 2015 -
vergadering: 24 februari 2015
 
2 18 februari 2015, brief, nr. 61     KST3381861
Brief regering; Inwerkingtreding van het onderdeel wijziging van het ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid
 
1 28 januari 2015, bijlage bij nr. I     BLG452490
Brief aan de Tweede Kamer van 25 november 2014 (bijlage bij 33818,nr.I) -
 
1 28 januari 2015, brief, nr. I     KST33818I
Brief inzake afschrift van een brief aan de Tweede Kamer
 
2 3 december 2014, besluitenlijst, 2014A04688    
Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 2 december 2014 -
vergadering: 2 december 2014
 
2 2 december 2014, brief, nr. 60     KST3381860
Brief regering; Motie Voortman/Heerma inzake onderzoek naar de mogelijkheden van een meerjarige tweede arbeidsovereenkomst (nr. 54)
 
2 28 november 2014, agenda procedurevergadering, 2014A04688    
2e Herziene agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 2 december 2014 -
vergadering: 2 december 2014
 
2 28 november 2014, agenda procedurevergadering, 2014A04688    
Agenda procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dinsdag 2 december 2014 -
vergadering: 2 december 2014
 

Wetten die gewijzigd worden door dit wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel past 48 wetten aan, waaronder:
 • Werkloosheidswet
  Wet van 6 november 1986, tot verzekering van werknemers tegen geldelijke gevolgen van werkloosheid
 • Wet werk en zekerheid
  Wet van 14 juni 2014 tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Woordvoerders

Eerste termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 12-02-2014 SP P. (Paul) Ulenbelt i
C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga 12-02-2014 VVD C. (Cora) van Nieuwenhuizen-Wijbenga i
A. (Bram) van Ojik 12-02-2014 GL A. (Bram) van Ojik i
M.I. (Mariëtte) Hamer 12-02-2014 PvdA M.I. (Mariëtte) Hamer i
P.E. (Pieter) Heerma 12-02-2014 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
C.J. (Carola) Schouten 12-02-2014 CU C.J. (Carola) Schouten i
N.P.M. (Norbert) Klein 12-02-2014 50PLUS N.P.M. (Norbert) Klein i
E. (Elbert) Dijkgraaf 12-02-2014 SGP E. (Elbert) Dijkgraaf i

Eerste termijn Eerste Kamer

G.H. (Gerrit) Terpstra 03-06-2014 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
J.P. (Joris) Backer 03-06-2014 D66 J.P. (Joris) Backer i
P. (Peter) Ester 03-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
Ch.P. (Tof) Thissen 03-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
A. (Tuur) Elzinga 03-06-2014 SP A. (Tuur) Elzinga i
E.M. (Esther-Mirjam) Sent 03-06-2014 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
C.J. (Kees) Kok 03-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
C.A. (Kees) de Lange 03-06-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heijnert 03-06-2014 VVD E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heijnert i
G. (Gerrit) Holdijk 03-06-2014 SGP G. (Gerrit) Holdijk i
L.F. (Lodewijk) Asscher 03-06-2014 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Tweede termijn Eerste Kamer

G.H. (Gerrit) Terpstra 03-06-2014 CDA G.H. (Gerrit) Terpstra i
P. (Peter) Ester 03-06-2014 CU P. (Peter) Ester i
Ch.P. (Tof) Thissen 03-06-2014 GL Ch.P. (Tof) Thissen i
E.M. (Esther-Mirjam) Sent 03-06-2014 PvdA E.M. (Esther-Mirjam) Sent i
C.J. (Kees) Kok 03-06-2014 PVV C.J. (Kees) Kok i
C.A. (Kees) de Lange 03-06-2014 OSF C.A. (Kees) de Lange i
E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heijnert 03-06-2014 VVD E.M. (Liesbeth) Kneppers-Heijnert i
A. (Tuur) Elzinga 03-06-2014 SP A. (Tuur) Elzinga i
L.F. (Lodewijk) Asscher 03-06-2014 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Eerste termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 02-07-2015 SP P. (Paul) Ulenbelt i
P.E. (Pieter) Heerma 02-07-2015 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 02-07-2015 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
L.G.J. (Linda) Voortman 02-07-2015 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
M. (Machiel) de Graaf 02-07-2015 PVV M. (Machiel) de Graaf i
R.A. (Roos) Vermeij 02-07-2015 PvdA R.A. (Roos) Vermeij i
A. (Anne) Mulder 02-07-2015 VVD A. (Anne) Mulder i
C.J. (Carola) Schouten 02-07-2015 CU C.J. (Carola) Schouten i
L.F. (Lodewijk) Asscher 02-07-2015 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Tweede termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 02-07-2015 SP P. (Paul) Ulenbelt i
P.E. (Pieter) Heerma 02-07-2015 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
L.G.J. (Linda) Voortman 02-07-2015 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
A. (Anne) Mulder 02-07-2015 VVD A. (Anne) Mulder i
L.F. (Lodewijk) Asscher 02-07-2015 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i
J. (Jetta) Klijnsma 02-12-2015 Staatssecretaris J. (Jetta) Klijnsma i
L.F. (Lodewijk) Asscher 02-12-2015 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i

Derde termijn Tweede Kamer

P. (Paul) Ulenbelt 02-12-2015 SP P. (Paul) Ulenbelt i
S. (Sadet) Karabulut 02-12-2015 SP S. (Sadet) Karabulut i
A. (Anne) Mulder 02-12-2015 VVD A. (Anne) Mulder i
Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan 02-12-2015 VVD Ch.N.A. (Chantal) Nijkerken-de Haan i
P.E. (Pieter) Heerma 02-12-2015 CDA P.E. (Pieter) Heerma i
J.W.M. (John) Kerstens 02-12-2015 PvdA J.W.M. (John) Kerstens i
K. (Keklik) Yücel 02-12-2015 PvdA K. (Keklik) Yücel i
M. (Machiel) de Graaf 02-12-2015 PVV M. (Machiel) de Graaf i
S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg 02-12-2015 D66 S.P.R.A. (Steven) van Weyenberg i
Sj.W. (Sjoerd) Sjoerdsma 02-12-2015 D66 Sj.W. (Sjoerd) Sjoerdsma i
L.G.J. (Linda) Voortman 02-12-2015 GL L.G.J. (Linda) Voortman i
H.C.M. (Henk) Krol 02-12-2015 50PLUS H.C.M. (Henk) Krol i
S. (Selçuk) Öztürk 02-12-2015 groep-Kuzu/Öztürk (ex-PvdA) S. (Selçuk) Öztürk i
J.J. (Joram) van Klaveren 02-12-2015 groep-Bontes/Van Klaveren (ex-PVV) J.J. (Joram) van Klaveren i
N.P.M. (Norbert) Klein 02-12-2015 fractie-Klein (ex-50PLUS) N.P.M. (Norbert) Klein i
L.F. (Lodewijk) Asscher 02-12-2015 Minister L.F. (Lodewijk) Asscher i
J. (Jetta) Klijnsma 02-12-2015 Staatssecretaris J. (Jetta) Klijnsma i

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Arbeid, Arbeidsbescherming, Arbeidsmobiliteit, Arbeidsovereenkomsten, Ontslagen, Rechtspositie, Sociale zekerheid.

Andere bronnen

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld en wordt zo nodig iedere 1 à 2 uur geactualiseerd. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.