Motie over de gevolgen voor alleenstaande ouders - Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

Inhoudsopgave

  1. Tekst
  2. Meer informatie

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

G

MOTIE VAN HET LID THISSEN C.S.

Voorgesteld 10 juni 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

overwegende, dat de Wet Werk en Bijstand een fundamenteel andere invulling van de alleenstaande ouder-definitie hanteert dan de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen,

overwegende, dat als gevolg hiervan door de WWB als alleenstaande ouder aangemerkten volgens de AWIR toch een toeslagpartner kunnen hebben,

overwegende, dat het hebben van een toeslagpartner een uitsluitings-grond is voor de zogenoemde «alleenstaande ouderkoptoeslag»,

overwegende, dat hierdoor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering onevenredig worden benadeeld in hun besteedbaar inkomen, tot een daling van maar liefst 15%,

verzoekt de regering de verschillen in de gehanteerde alleenstaande ouder-definitie weg te nemen,

verzoekt tevens alleenstaande ouders die op grond van de AWIR een toeslagpartner zouden hebben, tot die tijd schadeloos te stellen en derhalve de alleenstaande ouderkoptoeslag toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thissen

Elzinga

Kox

Vliegenthart

Vos


 
 
 

Meer informatie

 
Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.