14184, nr. 18 - Motie Hermsen C.S. - Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977

Deze motie werd op 20 juni 1978 ingediend door het Tweede Kamerlid Ben Hermsen (CDA) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vervanging van kinderaftrek van de loon- en inkomstenbelasting door verhoging van kinderbijslag ingevolge de Kinderbijslagwet voor loontrekkenden en de Algemene Kinderbijslagwet voor het jaar 1977 en was mede ondertekend door Harry Notenboom (CDA) i en Martin van Rooijen (CDA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

De Kamer,

Eraan herinnerend, dat de wetswijzigingen nr. 14184 onderdeel uitmaken van een ombuigingsoperatie, die er toe moet leiden, dat de gezamenlijke lasten van premie-en belastingdruk minder zullen stijgen dan in de meerjarenramingen besloten ligt; dat de gekozen techniek door de afbraak van de kinderaftrek bij loon-en inkomstenbelasting leidt tot een belastingdrukstijging; dat deze belastingdrukstijging -wil de genoemde doelstelling worden gediend -moet worden aangewend voor lastendaling elders; nodigt de Regering uit, het desbetreffende bedrag (rond f 300 min) aan te wenden voor storting in de Sociale Verzekeringsfonden, zodanig dat daardoor een lastenvermindering van werkgeverspremies wordt bereikt, of aan te wenden voor compensatie in de tweede fase van ombuigingen in de sfeer van kinderbijslag en kinderaftrek, en gaat over tot de orde van de dag

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 20 juni 1978, motie, nr. 18     KST14184N18K2
Motie van het lid Hermsen C.S.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.