15835, nr. 12 - Motie Engwirda over dat aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelasting moeten worden toegekend. - Gelijke behandeling voor de loon- en inkomstenbelasting van de (werkende) gehuwde vrouw en haar man, en van deelgenoten aan vormen van samenleving en samenwonen

Deze motie werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Maarten Engwirda (D66) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

De Kamer,

gehoord de beraadslaging; van mening, dat het onderscheid, dat in de belastingheffing gemaakt wordt via de toekenning van verschillende belastingvrije sommen aan jon-gere en oudere ongehuwden achterhaald is;

van mening, dat zowel op gronden van emancipatie als vanuit het belang van een zo eenvoudig mogelijke belastingwetgeving het principe van een gelijke belastingvrije som voor iedere belastingplichtige uitgangspunt be-hoorttezijn; verzoekt de Regering:

  • 1. 
    aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon-en inkomstenbelasting toe te kennen; 2. het principe van gelijke belastingvrije sommen voor alle belastingplich-tigenzo ver mogelijk toe te passen; 3. dit principe van zogenaamde éénverdieners-gezinnen en samenwo-nenden, die in vergelijkbare omstandigheden verkeren en daar uitdrukkelijk om verzoeken, via de mogelijkheid van voetoverheveling gestalte te geven,

en gaat over tot de orde van de dag

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 16 maart 1981, motie, nr. 12     KST15835N12K2
Motie van het lid Engwirda over dat aan jongere en oudere ongehuwden gelijke belastingvrije sommen in de loon- en inkomstenbelasting moeten worden toegekend.
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.