18192, nr. 10 - Motie Buurmeijer - Echte-minimabeleid

Deze motie werd op 5 maart 1984 ingediend door het Tweede Kamerlid Flip Buurmeijer (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, het instrument van de kinderbijslag zodanig te benutten dat de huishoudens met inkomens tot en met modaal in grotere mate compensatie genieten van de uitgaven voor het onderhoud van kinderen dan thans het geval is, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

Documenten

2 5 maart 1984, motie, nr. 10     KST18192N10K2
Motie van het lid Buurmeijer
 

Dossier

Deze website is tot stand gekomen mede dankzij een subsidie van Instituut Gak.